HFD 2014 not 51

Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när de faktiska omständigheter som låg till grund för åtal inte var desamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg)

Not 51. Ansökan av H.A. om resning i mål om skattetillägg. - H.A. dömdes den 13 maj 2009 av Svea hovrätt till fängelse för bokföringsbrott, grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Åtal hade väckts den 28 maj 2007. - Skatteverket beslutade den 27 juni 2007 att skönsmässigt höja H.A:s inkomst av näringsverksamhet vid inkomsttaxeringen 2006 samt utgående mervärdesskatt och underlag för arbetsgivaravgifter för redovisningsperioderna januari 2005-december 2006. Skattetillägg påfördes på grund av skönstaxeringen och skönsbeskattningen. H.A. överklagade utan framgång och slutligen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen den 12 juni 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - H.A. ansökte om resning och anförde att dubbelbestraffningsförbudet hade överträtts. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-09-25, Dexe) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggprotokoll och artikel 50 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna framgår att ingen får lagföras eller straffas två gånger för samma brott. - Avgörande vid prövningen av frågan om åtalet innebar att skattetillägg inte fick tas ut är om förfarandena grundas på samma faktiska omständigheter. - Åtalet avsåg att H.A. i näringsverksamhet bedriven i både enskild firma och i ett kommanditbolag inte hade bokfört samtliga affärshändelser och inte bevarat all räkenskapsinformation. Skattetilläggen grundar sig däremot på att skönstaxering och skönsbeskattning har gjorts. De båda förfarandena baserar sig således inte på samma faktiska omständigheter. - Det anförda innebär att förbudet mot dubbla förfaranden och straff inte har överträtts. H.A:s resningsansökan ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 7197-7201-13, fd Magnander)