HFD 2014 not 53

Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när dom på bl.a. grovt skattebrott grundades på att sökanden varit företrädare för aktiebolag medan beslutet om skattetillägg grundades på att sökanden även personligen bedrev skattepliktig verksamhet) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när dom på bl.a. grovt skattebrott grundades på att sökanden varit företrädare för aktiebolag medan beslutet om skattetillägg grundades på att sökanden även personligen bedrev skattepliktig verksamhet)

Not 53. Ansökan av M.S. om resning i mål om skattetillägg. - Skatteverket beslutade 2007 att påföra M.S. utgående mervärdesskatt och skattetillägg eftersom han bedrev mervärdesskattepliktig handel med bilar. Förvaltningsrätten i Malmö och Kammarrätten i Göteborg avslog M.S:s överklaganden. - M.S. dömdes den 25 juli 2008 av Helsingborgs tingsrätt till fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Domen vann laga kraft sedan Högsta domstolen vägrat prövningstillstånd. Det grova skattebrottet avsåg att M.S. som företrädare för tre aktiebolag underlåtit att deklarera mervärdesskatt på bilförsäljningar. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-09-30, Knutsson) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggprotokoll framgår att ingen får lagföras eller straffas två gånger för samma brott. - M.S. har fällts till ansvar för bl.a. grovt skattebrott i egenskap av företrädare för tre aktiebolag. Det skattetillägg som M.S. blivit påförd grundar sig däremot på bedömningen att han även personligen bedrev mervärdesskattepliktig handel med bilar. De båda förfarandena baserar sig således inte på samma oriktiga uppgifter. Det anförda innebär att förbudet mot dubbla förfaranden och straff inte har överträtts. Redan härav följer att M.S:s ansökan om resning ska avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 1694-1697-14, fd Wernkvist)