HFD 2014 not 54

Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget)

Not 54. Ansökan av T.P. om resning i mål om skattetillägg. - Skatteverket beslutade 2004 att påföra T.P. 2 600 000 kr som inkomst av tjänst taxeringsåret 1999 och att påföra honom skattetillägg. T.P. överklagade utan framgång och slutligen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen den 12 juni 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - Sedan åtal väckts i december 2006 dömdes T.P. av Stockholms tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för grovt skattebrott. Svea hovrätt upphävde i dom den 18 juni 2009 tingsrättens dom och ogillade åtalet. - T.P. ansökte om resning och yrkade att skattetillägget skulle undanröjas alternativt att det skulle efterges på grund av oskälighet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-09-30, Knutsson) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggprotokoll framgår att ingen får lagföras eller straffas två gånger för samma brott. - Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2013 ref. 71 kommit fram till att från det att åtal väckts bör det föreligga hinder mot att besluta om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet. - Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att Skatteverkets beslut att påföra T.P. skattetillägg har föregått åtalet. Det beslutet innebär således inte att förbudet mot dubbla förfaranden och straff har överträtts. Redan härav följer att ansökningen om resning ska avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.FD 2013 ref. 71 2222 - (mål nr 2838-14, fd Wernkvist)