HFD 2014 not 55

Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när företrädaren för ett aktiebolag dömts för försvårande av skattekontroll medan bolaget påförts skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när företrädaren för ett aktiebolag dömts för försvårande av skattekontroll medan bolaget påförts skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när företrädaren för ett aktiebolag dömts för försvårande av skattekontroll medan bolaget påförts skattetillägget)

Not 55. Ansökan av Competeam AB om resning i mål om skattetillägg. - Genom omprövningsbeslut den 6 oktober 2005 höjde Skatteverket underlaget för arbetsgivaravgifter för Competeam AB och samtidigt påfördes bolaget skattetillägg. Bolaget överklagade utan framgång och slutligen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. - I november 2007 väcktes åtal mot företrädaren för bolaget för försvårande av skattekontroll. Göteborgs tingsrätt dömde företrädaren till villkorlig dom och dagsböter; antalet dagsböter justerades av hovrätten. - Bolaget ansökte om resning och yrkade att arbetsgivaravgifter och skattetillägg skulle återbetalas med ränta. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-09-30, Knutsson) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av praxis framgår att det svenska systemet med kombinationen skattetillägg och påföljd för skattebrott i två olika förfaranden mot en och samma person är oförenligt med rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning), när förfarandena grundas på samma oriktiga uppgifter (HFD 2013 ref. 71). Bolaget har påförts arbetsgivaravgifter och skattetillägg medan det är företrädaren som har dömts för försvårande av skattekontroll. Redan på grund härav kan vad bolaget anfört inte föranleda Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning. Ansökningen ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 2886-14 och 2887-14, fd Wernkvist)