HFD 2014 not 56

Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget)

Not 56. Ansökan av C.F. om resning i mål om skattetillägg. - Genom omprövningsbeslut den 6 oktober 2005 beslutade Skatteverket att höja C.F:s inkomst av tjänst och att påföra honom skattetillägg. C.F. överklagade utan framgång och slutligen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. - I november 2007 väcktes åtal mot C.F. för försvårande av skattekontroll. Göteborgs tingsrätt dömde honom till villkorlig dom och dagsböter för grovt skattebrott; antalet dagsböter justerades av hovrätten. - C.F. ansökte om resning och yrkade att skattetillägget skulle återbetalas med ränta. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-09-30, Knutsson) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom i plenum funnit att det från det att åtal väcks föreligger hinder mot att besluta om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet (HFD 2013 ref. 71). I C.F:s fall väcktes åtalet efter det att Skatteverket beslutat att påföra honom skattetillägg. Redan på grund härav kan vad C.F. anfört inte föranleda Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning. Ansökningen ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 2889-14, fd Wernkvist)