HFD 2014 not 57

Ne bis in idem (resning beviljades i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avseende samma faktiska omständigheter som de som legat till grund för ett tidigare åtal för skattebrott)

Not 57. Ansökan av F.W. om resning i mål om skattetillägg. - Sedan åtal väckts den 30 oktober 2009 dömdes F.W. den 2 juni 2010 av Göteborgs tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för skattebrott. Skattebrottet avsåg att F.W. i sin självdeklaration för taxeringsår 2005 uppsåtligen lämnat oriktig uppgift genom att utelämna inkomster från AM Design Ltd. - Skatteverket beslutade den 8 december 2009 att eftertaxera F.W. för oredovisade ersättningar från AM Design Ltd avseende bl.a. taxeringsåret 2005 samt att påföra skattetillägg. F.W. överklagade utan framgång Skatteverkets beslut hos Förvaltningsrätten i Göteborg och därefter hos Kammarrätten i Göteborg. Kammarrättens dom meddelades den 14 juni 2011. - F.W. ansökte om resning och yrkade att kammarrättens dom skulle undanröjas i den del den avsåg det påförda skattetillägget och att ärendet skulle visas åter till kammarrätten för ny prövning. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-10-02, Melin, Dexe, Rynning) : Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll framgår att ingen får lagföras eller straffas två gånger för samma brott. - Genom avgöranden under senare tid har det klargjorts att när en skattskyldig har åtalats för skattebrott får beslut inte fattas om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter eller samma faktiska omständigheter som åtalet (se bl.a. HFD 2013 ref. 71). Vidare beviljades i HFD 2014 ref. 35 resning i ett mål där skattetillägg hade påförts i en sådan situation. Högsta förvaltningsdomstolen fann i likhet med Högsta domstolen att det svenska systemet hade blivit oförenligt med tilläggsprotokollets förbud mot dubbelbestraffning genom Europadomstolens avgörande den 10 februari 2009 i målet Zolotukhin mot Ryssland. Eftersom det av Skatteverket beslutade skattetillägget hade prövats av förvaltningsdomstol efter denna tidpunkt undanröjdes det. - F.W. har dömts för skattebrott och påförts skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter. Den nu klandrade domen meddelades i juni 2011, dvs. efter Europadomstolens dom i målet Zolotukhin mot Ryssland. Med samma synsätt som kommer till uttryck i HFD 2014 ref. 35 ska F.W. beviljas resning och det av Skatteverket den 8 december 2009 beslutade skattetillägget avseende taxeringsåret 2005 undanröjas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning i Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4889-10 såvitt det avser skattetillägg. - Skattetillägget undanröjs. - (mål nr 2700-14, fd Wernkvist)