HFD 2014 not 6

Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd fastställdes i mål om / Laglighetsprövning av kommuns beslut om kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till att det fanns prejudikat på området / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om kostnadsfri skolskjuts fastställdes med hänsyn till att det fanns prejudikat på området

Not 6. Överklagande av M.W. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om kostnadsfri skolskjuts. - Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun avslog M.W:s ansökan om kostnadsfri skolskjuts för hennes son. Beslutet motiverades med att eleven valt att gå i en annan skola än den som anvisats av kommunen och att ett bifall till ansökningen skulle leda till en extra kostnad om cirka 4 500 kr för kommunen. - M.W. överklagade beslutet. Hon anförde bl.a. att kommunen inte hade gjort en individuell prövning av rätten till kostnadsfri skolskjuts och att den merkostnad som skolskjutsen till den valda skolan skulle medföra inte kunde anses leda till några ekonomiska svårigheter för kommunen. - Förvaltningsrätten i Luleå avslog M.W:s överklagande i dom den 14 december 2011. I beslut den 27 april 2012 fann Kammarrätten i Sundsvall inte skäl att meddela prövningstillstånd. - M.W. fullföljde sin talan. - Kommunen vidhöll sin inställning. -Högsta förvaltningsdomstolen (2014-02-10, Sandström, Almgren, Hamberg, Nymansson, Rynning): Skälen för avgörandet. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Prövningstillstånd ska också meddelas om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Den fråga som aktualiseras i målet är om kommunen med stöd av 10 kap. 32 § andra stycket skollagen (2010:800) har haft rätt att vägra kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven. - Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 4 december 2013 i mål nr 7298-12 och 501-13 (HFD 2013 ref. 77) funnit att det av förarbetena får anses följa att bestämmelserna ska förstås så, att kommunen är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den kommunen anvisat endast om det kan ske utan merkostnader för kommunen. - Med hänsyn till att det numera finns prejudikat på området saknas anledning att meddela prövningstillstånd i kammarrätten av prejudikatsskäl. Det finns inte heller skäl att meddela prövningstillstånd på annan grund. Överklagandet ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. - (mål nr 4862-12, fd Fazlic)