HFD 2014 not 68

Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när de faktiska omständigheter som låg till grund för dom i brottmål inte var desamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när de faktiska omständigheter som låg till grund för dom i brottmål inte var detsamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg) / Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när de faktiska omständigheter som låg till grund för dom i brott mål inte var detsamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg)

Not 68. Ansökan av J.S. om resning i mål om skattetillägg. - J.S. åtalades den 24 oktober 2008 för bl.a. grovt bokföringsbrott bestående i att han under åren 2004-2006 åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag. Stockholms tingsrätt ogillade åtalet i dom den 19 oktober 2009. - Skatteverket beslutade genom omprövningsbeslut den 19 december 2007 att för taxeringsåren 2005-2007 höja J.S:s inkomst av tjänst avseende lön från bolaget samt att påföra skattetillägg. J.S. överklagade beslutet utan framgång till Länsrätten i Stockholms län och därefter till Kammarrätten i Stockholm (mål nr 744-746-10). J.S. fullföljde sin talan hos Högsta förvaltningsdomstolen som den 21 juni 2011 inte meddelade prövningstillstånd. - J.S. ansökte om resning och anförde att den lagakraftvunna tingsrättsdomen avseende bokföringsbrott hindrade att skattetillägg togs ut. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-11-10, Knutsson ): Skälen för avgörandet . Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll framgår att ingen får lagföras eller straffas två gånger för samma brott. - Avgörande vid prövningen av frågan om den lagakraftvunna tingsrättsdomen avseende bokföringsbrott innebar att skattetillägg inte fick tas ut är om förfarandena grundas på samma faktiska omständigheter. - Åtalet för bokföringsbrott avsåg att J.S. hade åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag. Skattetilläggen grundar sig däremot på att oriktiga uppgifter hade lämnats i hans egna inkomstdeklarationer, närmare bestämt från bolaget oredovisad lön. De båda förfarandena grundas således inte på samma faktiska omständigheter. - Det anförda innebär att förbudet mot dubbla förfaranden och straff inte har överträtts. J.S:s resningsansökan ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 1166-1168-14, fd Magnander)