HFD 2014 not 69

Kammarrätt hade avgjort mål utan att invänta av klaganden förutskickad komplettering (återförvisning) / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävdes och målet återförvisades då kammarrätten inte inväntat av klaganden förutskickad komplettering

Not 69. Överklagande av T.O. ang. prövningstillstånd i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. - Socialnämnden i Gävle kommun avslog T.O:s ansökan om försörjningsstöd för juli 2013. T.O. överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Falun som i dom den 31 oktober 2013 avslog överklagandet. Han överklagade domen till Kammarrätten i Sundsvall och begärde anstånd med att komma in med kompletterande handlingar. Kammarrätten medgav honom anstånd till den 9 december 2013. Han begärde den 12 december 2013 förlängning av anståndet under ytterligare en tid. I ett e-postmeddelande den 8 januari 2014 bifogade han ett av de intyg som han tidigare uppgett var skälet till de sökta anstånden och uppgav att han fortfarande väntade på de övriga intygen. Kammarrätten beslutade den 15 januari 2014 att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrätten informerade därefter T.O. om att rätten vid sitt avgörande inte uppmärksammat e-postmeddelandet utan endast det bifogade intyget. - T.O. yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva kammarrättens beslut och att det skulle slås fast att han haft rätt till bistånd för juli 2013. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-11-17, Sandström, Silfverberg, Askersjö) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - I kammarrätten begärde T.O. anstånd eftersom han avsåg att eventuellt komma in med ytterligare handlingar. Kammarrätten fattade sitt beslut att inte meddela prövningstillstånd utan att ha uppmärksammat denna begäran. Mot denna bakgrund bör kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. - (mål nr 782-14, fd Sjöberg)