HFD 2014 not 70

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Statsbidrag för nationella minoriteter (fråga om bidrag av detta slag är en sådan civil rättighet som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om statsbidrag för nationella minoriteter är en civil rättighet som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (prejudikatskäl)

Not 70. Överklagande av Föreningen Resandefolkets Riksorganisation ang. statsbidrag för nationella minoriteter. - Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade att avslå Föreningen Resandefolkets Riksorganisations ansökan om statsbidrag för 2013 till organisationer som företräder nationella minoriteter; i beslutet angavs att det inte kunde överklagas. Föreningen överklagade beslutet, varefter Förvaltningsrätten i Stockholm avvisade överklagandet i dom den 4 juli 2013. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 2 januari 2014 att inte meddela prövningstillstånd. - Föreningen överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-11-18, Jermsten, Almgren, Bull) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 1 § förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter framgår att förordningen innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. - I 14 § samma förordning anges att beslut enligt förordningen inte får överklagas. - Av 3 § förvaltningslagen (1986:223) framgår bl.a. att bestämmelserna om överklagande i lagen alltid ska tillämpas om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. - I 22 a § förvaltningslagen anges att beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. - Frågan är om statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag för nationella minoriteter är en sådan civil rättighet som avses i artikel 6.1 Europakonventionen. Det saknas vägledande avgöranden beträffade denna fråga. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar Föreningen Resandefolkets Riksorganisation prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av dess överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 juli 2013 i mål nr 12399-13. - (mål nr 162-14, fd Blomberg)