HFD 2014 not 71

Idrottslig verksamhet (kurs för funktionshindrade barn som huvudsakligen syftade till att deltagarna skulle lära sig simma självständigt ansågs omfattad av den reducerade skattesatsen för idrottslig verksamhet) / Idrottslig verksamhet (kurs för funktionshindrade barn som huvudsakligen syftade till att deltagarna skulle lära sig simma självständigt ansågs omfattad av den reducerade skattesatsen för idrottslig verksamhet, förhandsbesked)

Not 71. Överklagande av Linnéa Aquatics Sweden AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Enligt en ansökan av Linnéa Aquatics Sweden AB avsåg bolaget att bedriva simundervisning för funktionshindrade barn upp till tolv års ålder. Bolaget frågade om nybörjarkursen Sjöhästen skulle betraktas som idrott i mervärdesskattehänseende och mervärdesskatt därför tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget (fråga 1) och vad som krävdes för att simundervisning skulle anses utgöra idrott (fråga 2). - Skatterättsnämnden (2013-12-13, Svanberg, ordf., Ohlson, Bohlin, Fored, Hansson, Odéen, Sandberg Nilsson ): Förhandsbesked . Den med ansökan avsedda kursen avser sådana tjänster inom idrottsområdet vilkas omsättning enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 10 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, omfattas av skattesatsen 6 procent. - - - Motivering. - - - Som exempel på aktivitet som omfattas av undantaget från skatteplikt för idrottslig verksamhet i 3 kap. 11 a § ML anges (i förarbetena) att utnyttja en simhall för simning. Även sådan idrottslig verksamhet som förutom det huvudsakliga praktiska momentet till mindre delar består av ett teoretiskt moment med instruktion eller handledning kan undantas från skatteplikt. Som exempel på detta anges bl.a. simskolor (prop. 1996/97:10 s. 61). - Skatterättsnämndens bedömning. - Fråga 1. Nybörjarkursen Sjöhästen syftar enligt kursplanen till att deltagaren ska lära sig simma längre sträckor. Kursens mål är att barnet ska lära sig att simma enstaka simtag med eller utan simhjälp. - Bolaget har utifrån kursplanen sammanfattat innehållet i kursen på följande sätt. Barnet måste bekanta sig med vattnet för att känna sig tryggt. Barnet ska lära sig att ha andningskontroll. Barnet ska lära sig att röra på benen för att ta sig framåt samt utveckla sparkarna till att bli mer och mer effektiva. Barnet ska lära sig att röra på armarna för att ta sig framåt samt utveckla armtagen för att mer effektivt ta sig fram i vattnet. Barnet ska utveckla förmågan att ta sig fram längre och längre sträckor samt utveckla förmågan att hämta luft för att kunna simma ännu längre. - Av kursplanen framgår mer detaljerat vilka moment som ingår i de tio lektionerna. I anslutning till vad som i lektion 2 kallas simläget anges att syftet är att lära barnet att ta sig framåt genom att sparka sig fram, dvs. att simma. Barnet lär sig koppla den egna rörelsen till att det tar sig fram. Lektion 8 innehåller en simövning ovan ytan. Barnet ska ”surfa” på ytan från en vuxen till en annan. I lektion 9 förekommer fria sim mot kant i syfte att barnet ska lära sig att ta sig fram till kanten och hålla fast. I den sista lektionen nämns förberedelse för s.k. cherekringar, vilka anges vara framtagna för motorisk stimulans, dvs. att kunna simma utan att någon håller i. - Bolaget uppger att simsträckorna kommer att anpassas till varje barns förmåga med strävan efter att utveckla simsträckan hela tiden. Alla tävlar mot sina tidigare uppnådda resultat. Deltagarna beräknas ta 1-2 märken löpande under kursen. Simmärkena delas ut efter den individuella förmågan. - Den ingivna filmupptagningen visar en grupp deltagare med ledsagare och en instruktör i en inomhusbassäng. I filmen visas bl.a. hur deltagarna sparkar med benen samtidigt som de håller fast sig i kanten. I en annan filmsekvens ses hur deltagare tar sig fram i vattnet genom att röra armar och ben. - I ärendet har båda parterna uppehållit sig vid rättsfallet HFD 2012 ref. 71 i vilket övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng befunnits inte omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen för idrottslig verksamhet. Det huvudsakliga syftet med de olika övningarna ansågs i allt väsentligt vara att barnen skulle få olika slags vattenvana och att utveckla deras motoriska förutsättningar för att lära sig simma. - När det gäller den kurs som nu är i fråga innehåller den genomgående övningar som direkt syftar till att lära deltagarna att simma. Kursen innehåller också delmoment där målsättningen får anses vara att ge deltagarna olika slags vattenvana och trygghet i vattnet, såsom att instruktören sjunger sånger tillsammans med deltagarna, häller vatten över huvudet på dem eller talar om vattensäkerhet. Det har dock inte framkommit att det huvudsakliga syftet med den omfrågade kursen är något annat än det av Bolaget uppgivna, nämligen att lära ut simning. Av filmupptagningen framgår vidare att kursen bedrivs i en anläggning som är lämplig för simning och simundervisning. Skatterättsnämnden gör mot den bakgrunden bedömningen att kursen utgör en sådan simskola som omfattas av skattesatsen 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML. En sådan utgång kan inte heller anses strida emot regleringen i mervärdesskattedirektivet. - Fråga 2 . Förhandsbeskedsinstitutets uppgift är att besvara oklara rättsfrågor där förutsättningarna för en konkret situation är tydligt angivna. - Frågan avser inte någon konkret situation utan avser gränsdragningen rent generellt mellan idrott och inte idrott inom ett visst område. Uttalanden av sådan karaktär bör inte göras inom ramen för ett förhandsbesked. Med hänsyn härtill ska fråga 2 avvisas. - Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt från de i det föregående redovisade övervägandena. I den mån ansökan inte besvaras avvisas den. - Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. Också bolaget ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-11-21, Sandström, Nord, Silfverberg, Rynning, Askersjö) : Skälen för avgörandet. Bolaget anordnar nybörjarkursen Sjöhästen för funktionshindrade barn upp till tolv års ålder. Frågan i målet är om mervärdesskatt ska tas ut med normalskattesatsen 25 procent eller med den reducerade skattesatsen 6 procent. För att den lägre skattesatsen ska vara tillämplig krävs enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 § tredje stycket 10 jämfört med 3 kap. 11 a § första stycket ML att någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. I mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) finns regler om reducerade skattesatser i artikel 98.2 och, vad gäller utnyttjande av sportanläggningar, i punkt 14 i bilaga III till direktivet. - Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2012 ref. 71 funnit att övningar i simbassäng för barn i åldrarna tre månader till fyra år inte omfattades av den reducerade skattesatsen. Domstolen gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden, som i det överklagade förhandsbeskedet hade hänvisat till att övningarnas huvudsakliga syfte i allt väsentligt fick anses vara att barnen skulle få vattenvana och utveckla sina motoriska förutsättningar för att lära sig att simma. - Av utredningen i förevarande mål framgår att den ifrågavarande kursen - till skillnad från vad som var fallet i HFD 2012 ref. 71 - har till huvudsakligt syfte att deltagarna ska lära sig att simma självständigt. En sådan verksamhet får anses utgöra idrottslig verksamhet i den aktuella regleringens mening (jfr prop. 1996/97:10 s. 54). - Högsta förvaltningsdomstolen finner i likhet med Skatterättsnämnden att de i målet aktuella tjänsterna omfattas av bestämmelserna om reducerad skattesats. Förhandsbeskedet ska således fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 8453-13, fd Örbom)