HFD 2014 not 73

Kammarrätts avgörande i mål om vård av unga hade inte gått de unga emot då inte de men väl deras vårdnadshavare överklagat förvaltningsrättens dom och domen inte ändrats av kammarrätten

Not 73. Överklagande av E.H. och T.H. ang. fortsatt vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. - Förvaltningsrätten i Malmö avslog i dom den 17 september 2014 E.H:s och T.H:s vårdnadshavares överklagande av Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommuns beslut om fortsatt vård enligt LVU. Genom dom den 14 november 2014 avslog kammarrätten vårdnadshavarnas överklagande av förvaltningsrättens dom. - E.H. och T.H. överklagade kammarrättens dom och yrkade att LVU-vården omedelbart skulle upphöra. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-11-27, Almgren) : Skälen för avgörandet . Av 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att en förvaltningsdomstols beslut får överklagas av den som avgörandet angår, om det har gått honom eller henne emot. - E.H. och T.H. har inte överklagat Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommuns beslut eller förvaltningsrättens dom. Kammarrättens dom, som innebär att förvaltningsrättens dom inte ändras, kan vid sådant förhållande inte anses ha gått dem emot. E.H. och T.H. har därför enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen inte rätt att föra talan mot kammarrättens dom (jfr RÅ 2010 ref. 24). Deras överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 6306-14, fd Svärd)