HFD 2014 not 76

Ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när de oriktiga uppgifter som låg till grund för ogillat åtal inte var desamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg)

Not 76. Ansökan av S.K. om resning i mål ang. överträdelse av förbudet mot dubbelbestraffning genom påförande av skattetillägg i samband med inkomsttaxering 2007. - Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 22 juni 2011, i mål nr 768-11, att inte meddela prövningstillstånd i Kammarrätten i Stockholms mål nr 7996-09. Mål nr 768-11 avsåg S.K:s inkomsttaxering 2007 samt skattetillägg m.m. Högsta förvaltningsdomstolen har därefter den 29 november 2011 (mål nr 4864-11), den 10 april 2012 (mål nr 7615-11) och den 14 februari 2014 (HFD 2014 not. 7) avslagit S.K:s ansökningar om resning i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 768-11. - S.K. ansökte på nytt om resning i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 768-11. Till stöd för sin ansökan åberopade han vad han anfört i de tidigare resningsmålen. Därutöver åberopade han att Högsta förvaltningsdomstolen, efter det att domstolen prövat hans tidigare resningsansökan i HFD 2014 not. 7, medgett resning och undanröjt skattetillägg i HFD 2014 ref. 43 samt i målen 2700-14, 6861-13 och i 3468-3470-13 m.fl. med anledning av att förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff överträtts. Han menade att dessa avgöranden visar att Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2014 not. 7 gjort en felaktig bedömning i fråga om förbudet mot dubbla förfaranden och straff hade överträtts. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-12-03, Askersjö) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Högsta förvaltningsdomstolen gör följande bedömning. - I de avgöranden S.K. åberopat har åtalen grundat sig på att den skattskyldige lämnat oriktiga uppgifter i sin egen självdeklaration och Högsta förvaltningsdomstolen har därför bedömt att åtalet och skattetillägget grundat sig på samma omständigheter och att förbudet mot dubbla förfaranden och straff härigenom överträtts. - Åtalet mot S.K. - vilket ogillades av tingsrätt och hovrätt - grundade sig däremot på att han såsom företrädare för B.F.S.B i Stockholm AB skulle ha lämnat oriktiga uppgifter i bolagets skattedeklarationer och låtit bokföra osanna fakturor i bolaget. - Det innebär att de båda förfarandena, såsom Högsta förvaltningsdomstolen redan prövat och funnit HFD 2014 not. 7, inte kan anses grundade på samma omständigheter och att förbudet mot dubbla förfaranden och straff därför inte har överträtts. Resning kan därför inte beviljas på denna grund. - Inte heller vad S.K. anfört i övrigt utgör skäl för resning eller för att vidta någon annan åtgärd. Resningsansökningen ska alltså avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning. (mål nr 5845-14, fd Pettersson)