HFD 2014 not 80

Mål om specialistkompetens i allmänmedicin avskrevs sedan klaganden visat att hon hade kompetens som allmänpraktiserande läkare i Schweiz och Socialstyrelsen därefter beviljat henne specialistkompetens

Högsta förvaltningsdomstolen som meddelade prövningstillstånd

Not 80. Överklagande av J.M. i mål ang. behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården. - Sedan J.M. ansökt om bevis om specialistkompetens i allmänmedicin, efter en specialiseringsutbildning som delvis fullgjorts i Sverige, beslutade Socialstyrelsen den 21 december 2011 att avslå hennes ansökan. - J.M. överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Kammarrätten i Stockholm upphävde underinstansernas avgöranden och visade målet åter till Socialstyrelsen för vidare handläggning. - Socialstyrelsen överklagade kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelade prövningstillstånd. J.M. bestred bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-12-17, Melin, Silfverberg, Rynning, Askersjö, Baran) : Skälen för avgörandet . I en skrivelse inkommen till Högsta förvaltningsdomstolen den 25 november 2014 har Socialstyrelsen meddelat att J.M. den 7 november beviljats specialistkompetens i allmänmedicin med anledning av att hon kunnat visa att hon har kompetens som allmänpraktiserande läkare i Schweiz. - Eftersom J.M. numera har beviljats specialistkompetens inom den specialitet hennes ansökan i målet avser, får frågan om meddelande av sådant kompetensbevis anses förfallen. Målet ska därför avskrivas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målet. - (mål nr 8343-13, fd Melander)