HFD 2014:55

Ett beslut att inte lämna ut information enligt 26 § personuppgiftslagen på grund av sekretess överklagas i den ordning som anvisas i offentlighets- och sekretesslagen.

A. begärde enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), PuL, att få information om vilka personuppgifter som rörde honom och som Polismyndigheten i Västerbottens län behandlade. I en som beslut betecknad handling den 30 oktober 2013 lämnade polismyndigheten information om viss behandling av personuppgifter. Polismyndigheten beslutade vidare med hänvisning till 18 kap.1 och 2 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, att inte lämna information om han förekom eller inte i vissa register. Polismyndigheten angav i överklagandehänvisning att beslutet kunde överklagas hos Kammarrätten i Sundsvall.

Kammarrätten i Sundsvall

A. överklagade polismyndighetens beslut hos kammarrätten.

Domskäl

Kammarrätten i Sundsvall (2013-10-11, Törnered, Nihlén, referent, Ericsson) yttrade: Ett beslut om information enligt 26 § PuL ska enligt 52 § samma lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det innebär att ett överklagande av polismyndighetens beslut ska göras hos Förvaltningsrätten i Umeå. Målet ska överlämnas dit för vidare handläggning. - Kammarrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Umeå för vidare handläggning.

Högsta förvaltningsdomstolen

A. överklagade kammarrättens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen och anförde bl.a. att ”insynsvägransbeslut strypt rätten till granskning, kontroll”.

Domskäl

Högsta förvaltningsdomstolen (2014-10-02, Jermsten, Almgren, Nord, Knutsson, Saldén Enérus) yttrade:

Skälen för avgörandet

Enligt 26 § PuL är den som är personuppgiftsansvarig skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om bl.a. vilka uppgifter om den sökande som behandlas.

Av 27 § PuL följer att bestämmelserna i 23-26 §§ inte gäller i den utsträckning det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning eller annars framgår av beslut som har meddelats med stöd av författning att uppgifter inte får lämnas ut till den registrerade.

Enligt 52 § PuL överklagas en myndighets beslut om information enligt 26 § hos allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut enligt offentlighets- och sekretesslagen att inte lämna ut en handling till en enskild överklagas till kammarrätt (6 kap. 8 § OSL).

Högsta förvaltningsdomstolen gör följande bedömning.

Polismyndigheten lämnade ut information om viss behandling av personuppgifter inom myndigheten. I beslutet angavs att uppgifter om viss annan behandling inte lämnades ut. Myndigheten hänvisade i den delen till sekretess enligt 18 kap. 1 och 2 §§ OSL.

Av överklagandet framgår att klaganden vänder sig mot att han vägras insyn. Överklagandet riktas alltså mot den del av beslutet som innebär att uppgifter inte lämnats ut.

Enligt 27 § PuL gäller inte rätten till information enligt 26 § i den utsträckning sekretess gäller för informationen. Därmed gäller inte heller den ordning för överklagande som föreskrivs i personuppgiftslagen utan den som anvisas i 6 kap. 8 § OSL.

Kammarrätten i Sundsvall är därför behörig att pröva överklagandet. Det överklagade beslutet ska upphävas och målet visas åter till kammarrätten för fortsatt handläggning.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för fortsatt handläggning.

Mål nr 34-14, föredragande Emma Boman