HFD 2015 not 16

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning

Not 16. Ansökan av Ärla Åkeri AB (upplöst) om resning i mål ang. inkomsttaxering, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, ej avdragen skatt samt skattetillägg m.m. - Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 9 juni 2011 att inte meddela Ärla Åkeri AB (då i konkurs och sedermera upplöst) prövningstillstånd i mål angående inkomsttaxering, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, ej avdragen skatt samt skattetillägg m.m. (mål nr 7442-7448-10). Kammarrättens avgörande stod därmed fast. - Bolaget ansökte därefter tre gånger om resning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Den första ansökningen avslogs den 2 maj 2012 medan de två senare avvisades den 31 oktober 2013 och den 11 september 2014 med hänvisning till att bolaget var upplöst och saknade partshabilitet. - Bolaget ansökte på nytt om resning, yrkade ersättning för kostnader i Högsta förvaltningsdomstolen samt anhöll om viss tids anstånd med att utveckla grunderna för ansökningen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-03-13, Askersjö) : Skälen för avgörandet . Av 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att om ett bolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är bolaget upplöst när konkursen avslutas. I enlighet härmed är bolaget upplöst sedan den 20 mars 2012. - Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättslig handlingsförmåga och därmed behörighet att uppträda som part (NJA 1979 s. 700). Vissa undantag från denna huvudregel har gjorts i rättspraxis. Förhållandena har då i regel varit sådana att det av särskilda skäl bedömts ligga i bolagets intresse att en tvist prövas av domstol trots att bolaget har upplösts. Vad som anförts i de nu aktuella målen utgör inte skäl att tillerkänna bolaget partshabilitet. Ansökningen om resning ska därför avvisas. - Vid angivna förhållanden saknas skäl att medge bolaget anstånd med utvecklande av grunder och ersättning för kostnader. - Högsta förvaltningsdomstolens avgöran de. Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om anstånd med att utveckla grunderna för ansökningen om resning. - Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om resning. - Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om ersättning för kostnader i Högsta förvaltningsdomstolen. - (mål nr 1311-1324-15, fd Mathiasson)