HFD 2015 not 20

Tidsfristen för att ansöka om rättsprövning ansågs vara av beskaffenhet att kunna återställas / Invändning om att regeringens beslut skickats till den enskilde utan att dennes ombud underrättats (avslag)

Not 20. Ansökan av Vapstens sameby om återställande av försutten tid. - Regeringen (Landsbygdsdepartementet) beslutade den 10 mars 2011 att medge markbyte mellan Statens fastighetsverk och Vattenfall AB rörande statens mark ovan odlingsgränsen i Storumans kommun, Västerbottens län. Samebyn företräddes av ombud i ärendet och yttrade sig genom ombuden. - Samebyn ansökte om återställande av försutten tid och gjorde gällande att regeringens beslut skickades till samebyn i stället för till ombuden vilket innebar att samebyn inte fick ta del av beslutet förrän den 27 mars 2014, dvs. efter det att ansökan om rättsprövning skulle ha getts in. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-03-24, Melin, Nord, Askersjö ): Skälen för avgörandet . Enligt 4 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ska en ansökan om rättsprövning ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader från dagen för beslutet. - Om tiden för överklagande eller därmed jämförlig åtgärd har försuttits på grund av en omständighet som utgör giltig ursäkt, får tiden enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) återställas. Bestämmelsen är tillämplig även på ansökningar om rättsprövning (jfr RÅ 1990 ref. 46). - Vad Vapstens sameby anfört visar inte att den haft någon giltig ursäkt. Det finns således inte skäl att återställa den försuttna tiden. Ansökningen ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 2270-14, fd Malmborg)