HFD 2015 not 28

Kammarrätts beslut att återförvisa mål till underinstans för ny prövning

Not 28. Överklagande av B.S. i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). - Förvaltningsrätten i Göteborg beslutade i dom den 13 januari 2015 att avslå B.S:s överklagande av Sociala resursnämnden i Göteborgs stads beslut om ekonomiskt bistånd. Sedan B.S. överklagat beslutet till Kammarrätten i Göteborg beslutade kammarrätten den 13 mars 2015 att upphäva förvaltningsrättens dom och visa målet åter till förvaltningsrätten för ny handläggning. Som skäl för beslutet anfördes att förvaltningsrätten inte hållit muntlig förhandling i målet trots att B.S. begärt det och inte heller gett honom tillfälle att slutföra talan innan dom meddelades. - B.S. överklagade kammarrättens beslut. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-05, Jermsten) : Skälen för avgörandet . Av 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att ett beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans får överklagas endast om beslutet innefattar avgörande av en fråga, som inverkar på målets utgång. Kammarrättens beslut att återförvisa målet till förvaltningsrätten för ny handläggning innefattar inte något avgörande av en sådan fråga. Överklagandet ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 2106-15, fd Östman Johansson)