HFD 2015 not 33

Inte omfatta administration av kollektivavtalade försäkringar inom ramen för ett centralt pensionsavtal / Undantaget för försäkringstjänster ansågs inte omfatta administration av kollektivavtalade försäkringar inom ramen för ett centralt pensionsavtal (förhandsbesked)

Not 33. Överklagande av X AB (bolaget) av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Bolaget administrerar kollektivavtalade försäkringar och andra trygghetslösningar. Som en del av ett kollektivavtal eller av ett medlemskap i en arbetsgivarorganisation ska arbetsgivare teckna avtal om försäkringar för de anställda genom bolaget. Ett försäkringsavtal avser samtliga avtalsförsäkringar som grundas på kollektivavtalet. Arbetsgivare som varken är bundna av kollektivavtal eller av medlemskap i en arbetsgivarorganisation kan teckna samma slag av försäkringsavtal om de så önskar. Vilken försäkringsgivare som helst kan genom att vända sig till bolaget anmäla intresse av att via bolaget ingå försäkringsavtal om avtalsförsäkringarna men i praktiken tecknar bolaget s.k. administrationsavtal med endast ett antal utvalda försäkringsgivare. - Bolaget gav i ärendet in utkast till två administrationsavtal mellan bolaget och en försäkringsgivare. Avtalsutkasten benämndes Administrationsavtal - Fondförsäkring och Administrationsavtal - Traditionell försäkring (administrationsavtalen). Ansökan avsåg bolagets tjänster enligt dessa avtal. Bolagets åtaganden var likalydande i båda avtalen. Bolaget ska enligt administrationsavtalen utföra följande tjänster åt försäkringsbolaget. 1. Ansvara för information om det centrala avtal som administrationsavtalen grundas på och information till de anställda om valmöjligheter. 2. Administrera de anställdas val av försäkringsskydd och försäkringsbolag. Registrera valet och meddela försäkringsbolaget den anställdes val i det fall valet avser avtalsmotparten samt lämna en bekräftelse på valet till den anställde. Valet ska göras på det sätt som fastställs av en särskild nämnd. 3. Företräda försäkringsbolaget mot arbetsgivarna vid tecknande, ändring och avslutande av försäkringsavtal, svara för fakturering och uppbörd av premier, för övrig administration i den utsträckning nämnden bestämmer samt för information till arbetsgivarna. Vidare ansvara för att premierna vidarebefordras till försäkringsbolaget. 4. Ge de anställda information om intjänat pensionskapital, kostnadsuttag och andra uppgifter som är av intresse för att rätt bedöma värdet av pensionen. 5. För försäkringsbolagets räkning administrera och föra ett förmånstagarregister och därvid bl.a. motta, registrera och arkivera inkomna förmånstagarförordnanden. 6. Utföra hälsoprövning för återbetalningsskydd. 7. Flytta kapital, om rätten att flytta pensionskapital utnyttjas, och utan oskäligt uppehåll vidarebefordra kapitalet till den nya försäkringsgivaren. 8. Ombesörja intyg från bolagets externa revisorer om att bolaget uppfyller sina åtaganden enligt avtalet. - Enligt administrationsavtalen åtar sig försäkringsbolaget att meddela försäkring inom ramen för det centrala avtalet. Bolaget får ersättning för de administrativa kostnader som bolaget har enligt avtalen och för information till de anställda om intjänat pensionskapital m.m. Enligt bolaget utgår också provisionsbaserad ersättning från respektive försäkringsbolag. - Bolaget frågade om dess tjänster omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. - Skatterättsnämnden (2014-10-13, Svanberg, ordf., Ohlson, Bohlin, Fored, Harmsen Hogendoorn, Larsson) lämnade följande förhandsbesked. Vad X AB åtar sig gentemot avtalsmotparten enligt de båda administrationsavtal som ansökan avser utgör inte sådana tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och vars omsättning är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML. - Skatterättsnämndens bedömning. Frågan i ärendet är om de åtaganden som bolaget har enligt administrationsavtalen helt eller delvis ska anses utgöra sådana tjänster som tillhandahålls av försäkringsförmedlare och omsättningen av dem därför är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML. - Inledningsvis bör, när som i detta fall ett avtal innebär en rad tjänsteåtaganden, göras en samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar åtagandena i fråga för att på det sättet avgöra om de ska betraktas som två eller flera tillhandahållanden som ska beskattas separat eller som ett enda sammansatt tillhandahållande, som består av flera delar (jfr EU-domstolens mål C-497/09 m.fl. Bog, m.fl. punkterna 51 och 52. - Innebörden av bolagets åtaganden enligt administrationsavtalen måste till en början bedömas med utgångspunkt i bolagets övergripande roll som administratör av de kollektivavtalsgrundade försäkringarna. - Genom att ingå administrationsavtalen säkerställer bolaget att det finns försäkringsgivare som kan åta sig att meddela pensionsförsäkring inom ramen för det centrala avtalet i enlighet med den pensionsöverenskommelse som bolagets ägare slutit. - Bolagets uppgift är vidare att svara för information om pensionsförsäkringen till arbetsgivarna och därigenom säkerställa att dessa i enlighet med kollektivavtalet ingår ett försäkringsavtal för samtliga sina anställda. Bolaget företräder försäkringsgivarna gentemot arbetsgivaren vid undertecknandet av försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet är slutet i och med att bolaget skickar en försäkringsbekräftelse till arbetsgivaren. För en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal gäller försäkringsavtalet och premien börjar betalas från den dag kollektivavtalet börjar gälla. För övriga arbetsgivare börjar försäkringsavtalet gälla och premien betalas från det datum som försäkringsanmälan kommer till bolaget. - Bolaget säkerställer också att tjänstepensionsvalet genomförs genom att i egenskap av valcentral bistå de anställda vid valet av försäkringsgivare och sparform och vid flytt av pensionskapital samt om det ska finnas återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. - Bolaget har därutöver administrativa uppgifter i form av att utfärda värdebesked, ansvara för hälsoprövning, handha förmånstagarregister, svara för fakturering, uppbörd och vidarebefordran av premier, m.m. - Bolagets åtaganden gentemot försäkringsgivaren i administrationsavtalen har alla sin grund i pensionsöverenskommelsen mellan bolagets ägare och ska bedömas mot den bakgrunden. Uppgifterna att utfärda värdebesked, ansvara för hälsoprövning, handha förmånstagarregister, svara för fakturering och uppbörd av premier, m.m. är vidare av den arten att de normalt hanteras av försäkringsgivarna själva (jfr den s.k. backofficeverksamheten i domen i mål C-472/03, Arthur Andersen). Dessa åtaganden, liksom bolagets övriga verksamhet enligt administrationsavtalen har enligt nämndens mening inte till primärt syfte att för en försäkringsgivares räkning söka upp potentiella kunder och sammanföra dem med denne (jfr Arthur Andersen, punkt 36). Den verksamhet som nu är i fråga är av en annan art. - Det centrala momentet i bolagets verksamhet är inte heller att påverka den anställdes försäkringsskydd genom att t.ex. påverka villkoren för avtalsförsäkringen inom det centrala avtalet. Villkoren för det centrala avtalet har i enlighet med vad som framgår av administrationsavtalen och de återgivna förarbetsuttalandena redan fastställts genom arbetsmarknadens parter och kan därmed inte påverkas av bolaget (jfr prop. 2004/05:133 s. 48 och s. 144, texten har utelämnats i notisen). - Vad gäller bolagets åtagande att informera om möjliga val är den huvudsakliga innebörden av detta att bolaget ska informera om hur pensionskapitalet kan förvaltas, dvs. vilka försäkringsgivare och vilken sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring) som står till buds efter det att arbetsgivaren slutit försäkringsavtal om den anställdes försäkringsskydd. Bolaget påverkar således enligt nämndens mening inte i första hand valet av försäkringsskydd - omfattningen av skyddet har redan fastställts av arbetsmarknadens parter - utan snarare det ekonomiska utfallet av detta genom att i förekommande fall få betydelse för den anställdes val av förvaltningsform. Den omständigheten att tjänstepensionsavtalet avseende det centrala avtalet även innebär att den anställde ska ta ställning till om vederbörande vill ha återbetalnings- och/eller familjeskydd ändrar enligt nämndens uppfattning inte den huvudsakliga innebörden av bolagets åtaganden. - Även om det finns inslag i bolagets åtaganden som tagna ur sitt sammanhang skulle kunna vara att hänföra till tjänster avseende försäkringsförmedling kan det huvudsakliga föremålet för bolagets åtaganden gentemot avtalsmotparten i administrationsavtalen enligt nämndens bedömning inte anses vara förmedling av försäkring i den mening detta begrepp har i mervärdesskattehänseende. Bolagets åtaganden bör i stället ses som ett enda sammansatt tillhandahållande som i sin helhet och i allt väsentligt är av administrativ karaktär. Nämndens slutsats angående åtagandenas karaktär gäller oberoende av om fråga är om en arbetsgivare som har en kollektivavtalsgrundad skyldighet att teckna försäkringsavtal eller som frivilligt valt att ingå försäkringsavtalet. - Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet finner Skatterättsnämnden att bolagets åtaganden enligt administrationsavtalen inte kan anses utgöra sådana tjänster enligt 3 kap. 10 § ML som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar. Bestämmelserna i artikel 135.1 a mervärdeskattedirektivet föranleder inte någon annan bedömning. Bolagets omsättning av tjänster enligt administrationsavtalen är därför inte undantagen från skatteplikt (jfr HFD:s dom, mål nr 4441-10). - Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed. - X AB överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle undanröja Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att den tjänst som bolaget tillhandahåller utgör en sådan tjänst som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML. - Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-28, Melin, Sandström, Silfverberg, Askersjö, Baran) : Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 5989-14, fd Nermark Torgils)