HFD 2015 not 4

Ne bis in idem (resning beviljades inte då förfarandet i mål om skattetillägg hade avslutats innan Europadomstolen ändrade rättsläget beträffande dubbelbestraffningsförbudet)

Not 4. Ansökan av S.H. om resning i mål ang. eftertaxering och skattetillägg rörande frågan om förbudet mot dubbelbestraffning hade överträtts. - Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 29 september 2004 att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 1016-04 och 1017-04, avseende överklagande av Kammarrätten i Sundsvalls avgöranden den 5 december 2003 i mål nr 1530-01 och 1531-01. Målen gällde bl.a. eftertaxering och skattetillägg. - S.H. ansökte om resning och åberopade dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen. Han anförde bl.a. att samma omständigheter som ligger till grund för de skönsmässiga taxeringshöjningarna och skattetilläggen har medfört att han åtalats för skattebrott och fällts till ansvar för bokföringsbrott. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-01-14, Rynning) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll framgår att ingen får lagföras eller straffas på nytt för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd. - Mot bakgrund av bl.a. Europadomstolens avgörande den 10 februari 2009 i målet Zolotukhin mot Ryssland har Högsta förvaltningsdomstolen funnit att beslut om skattetillägg inte får fattas som grundas på samma oriktiga uppgifter som ett tidigare väckt åtal (HFD 2013 ref. 71). Högsta förvaltningsdomstolen har också i vissa fall undanröjt skattetillägg efter att ha beviljat resning. Så skedde i HFD 2014 ref. 35 där det av Skatteverket beslutade skattetillägget hade prövats av förvaltningsdomstol efter Europadomstolens avgörande i Zolotukhin-målet. - Förfarandet i de nu aktuella målen avslutades genom Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 29 september 2004 och således före det ändrade rättsläget. Redan på grund härav saknas skäl att bevilja resning. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 83-84-14, fd Magnander) Samma dag avgjordes målen 249-250-14 och 251-252-14 där saken och utgången var densamma.