HFD 2015 not 57

Vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om (LVU) / Mål rörande beslut om omedelbart omhändertagande avskrevs när beslutet ersatts av ett nytt sådant beslut

Not 57. Överklagande av vårdnadshavare till A ang. omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-10-15, Jermsten, Knutsson, Rynning, Classon, Gäverth) : Skälen för avgörandet . Ordföranden i Socialnämnden i Svalövs kommun beslutade den 22 maj 2015 att omedelbart omhänderta A med stöd av 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Beslutet underställdes Förvaltningsrätten i Malmö, som den 1 juni 2015 fastställde detsamma. Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 8 juni 2015 vårdnadshavarens överklagande av förvaltningsrättens beslut. - Sedan Högsta förvaltningsdomstolen den 2 juli 2015 meddelat prövningstillstånd och förordnat om inhibition i målet har vice ordföranden i Socialnämnden i Svalövs kommun den 2 oktober 2015 fattat ett nytt beslut om omedelbart omhändertagande. Beslutet om omedelbart omhändertagande från den 22 maj 2015 har således ersatts av ett nytt beslut. Eftersom saken i Högsta förvaltningsdomstolen därmed har förfallit ska målet skrivas av. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målet. - (mål nr 3782-15, fd Mundt)