HFD 2015 not 61

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades i mål om registrering av bouppteckning sedan ny utredning tillkommit om dödsbodelägare (synnerliga skäl)

Not 61. Överklagande av J.Z. och P.Z. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om registrering av bouppteckning. - Skatteverket beslutade den 7 augusti 2014 att registrera bouppteckningen efter L.Z. L.B. yrkade hos förvaltningsrätten att beslutet skulle upphävas. Han anförde att han är son till L.Z., men inte hade blivit kallad till bouppteckningsförrättningen. Förvaltningsrätten fann att L.B. skulle ha kallats till bouppteckningsförrättningen. Att så inte skett innebar att bouppteckningen inte gått till på det sätt som anges i 20 kap.ärvdabalken. Förvaltningsrätten upphävde därför Skatteverkets beslut om registrering av bouppteckningen efter L.Z. - J.Z. och P.Z. överklagade till Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 23 mars 2015 inte meddelade prövningstillstånd. - J.Z. och P.Z. yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av kammarrättens beslut, skulle meddela prövningstillstånd och återförvisa målet till kammarrätten för dess prövning av målet i sak. De gav in en kopia av Rättsmedicinalverkets rapport ”Resultat av förälderundersökning” och ansåg att den visade att förvaltningsrättens dom var felaktig och Skatteverkets beslut om registrering av bouppteckningen korrekt. Det förelåg synnerliga skäl för prövningstillstånd eftersom den nya bevisningen var grund för resning. -Högsta förvaltningsdomstolen (2015-11-09, Nord, Baran, Askersjö): Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Eftersom kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd gäller målet i Högsta förvaltningsdomstolen om prövningstillstånd ska meddelas i kammarrätten. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Klagandena har i Högsta förvaltningsdomstolen gett in och åberopat ny bevisning. Det framgår av utredningen i målet att denna bevisning förelåg först efter det att det nu överklagade beslutet meddelades och således inte kunde ges in till kammarrätten under dess handläggning av målet. - Den nya bevisningen är av en sådan karaktär att det föreligger synnerliga skäl att pröva J.Z:s och P.Z:s överklaganden av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 januari 2015 i mål nr 20781-14. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar J.Z. och P.Z. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av deras överklaganden av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 januari 2015 i mål nr 20781-14. - (mål nr 2054-15, fd Byström)