HFD 2015 not 65

Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked / Skäl att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen förelåg inte / Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt) / Förhandsbesked, mervärdesskatt- förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att / I mål om förhandsbesked angående mervärdeskatt eftersom underlaget var för bristfälligt för att kunna läggas till grund för ett förhandsbesked

Not 65. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Svenska Rallyt AB arrangerade tävlingen Svenska Rallyt, ingående i en internationell VM-serie. För att få delta i tävlingen betalade deltagarna eller deltagarnas fabriksstall avgifter till bolaget. I en ansökan om förhandsbesked frågade bolaget om mervärdesskatt skulle faktureras på de anmälningsavgifter som betalades av utländska deltagare i rallyt. -Skatterättsnämnden fann i förhandsbesked den 19 december 2014 att vad bolaget mot avgift tillhandahöll utländska beskattningsbara personer inte omfattades av mervärdesskatt i Sverige. - Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att avgiften var omsatt inom landet eftersom begreppet tillträde i 5 kap. 11 a § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, inte endast omfattar åskådarnas tillträde till ett evenemang utan även deltagarnas. Skatteverket ansåg att frågan om vad som ska omfattas av begreppet tillträde borde hänskjutas till EU-domstolen.Bolaget yttrade sig inte. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-11-24, Melin, Silfverberg, Bull, Askersjö, Baran):Skälen för avgörandet. - Vad målet gäller. Målet gäller frågan om en tjänst som mot anmälningsavgift tillhandahålls en utländsk beskattningsbar person och avser rätt till deltagande i en tävling anordnad i Sverige omfattas av mervärdesskatt i Sverige. - Högsta förvaltningsdomstolens bedömning. Enligt 5 kap. 11 a § ML är en tjänst i form av tillträde till vissa slag av evenemang som tillhandahålls en beskattningsbar person omsatt inom landet, om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige. - Bestämmelsen motsvarar artikel 53 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). För att säkerställa en enhetlig tillämpning av artikeln har i artikel 32 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 närmare beskrivits vilka slag av tjänster som avses. I artikeln klargörs att det ska vara fråga om tjänster vars huvudsakliga egenskap består i att ge rätt till tillträde till ett evenemang i utbyte mot en biljett eller betalning. - Avgörande för bedömningen är således tjänsternas huvudsakliga egenskaper. En förutsättning för att förhandsbesked ska meddelas är att de faktiska förhållanden som ska ligga till grund för prövningen är klarlagda. - Efter en begäran om komplettering från Skatterättsnämnden gav bolaget in bl.a. en kopia på Appendix VI i FIAs (Internationella Bilsportförbundets) regelverk och uppgav att den reglerar anmälningsavgifter och det som ingår i dessa. I handlingen som benämns ”Standard entry fees, package and permanent FIA passes” finns två olika avgifter upptagna, Registration fee och Rally Entry fee. - Avgifterna och vad som ingår i dessa skiljer sig åt beroende på vem som är köpare. I avgifterna ingår bl.a. uppställningsplatser för fordon av olika slag, tryckt material samt passerkort för teamen och gäster. Som mest ingår 50 passerkort för teamen och 60 för gäster. - Den ställda frågan omfattar anmälningsavgift, men det framgår inte om den avser endast den ena avgiften eller båda i Appendix VI. Det framgår inte heller hur avgifterna förhåller sig till varandra, om det är möjligt att endast betala en av dessa eller vad respektive avgift omfattar för varor och tjänster. - De uppgifter som lämnats om anmälningsavgifterna utgör således inte ett så klart och fullständigt underlag att de kan läggas till grund för ett förhandsbesked. Något besked borde därmed inte ha meddelats och Skatterättsnämndens förhandsbesked ska därför undanröjas. - Mot denna bakgrund saknas skäl att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. - Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen. - (mål nr 202-15, fd Magnander)