HFD 2015 not 68

Ishockeydomare ansågs ha sitt tjänsteställe på den plats där matcherna spelades

Not 68. Överklagande av Skatteverket av beslut ang. inkomsttaxering 2010-2013. - A.N. har uppdrag som ishockeydomare på riks- och distriktsnivå. Vid de aktuella inkomsttaxeringarna yrkade han avdrag för utgifter för resor till och från matcherna såsom för tjänsteresor. Skatteverket beslutade att i stället medge honom avdrag för utgifterna såsom för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Besluten motiverades med att A.N. fick anses ha tjänsteställe på de platser där matcherna ägde rum. A.N. begärde omprövning av besluten avseende hans resor till och från matcherna och anförde att han var anlitad av Svenska Ishockeyförbundet och att hans tjänsteställe var bostaden. Skatteverket ändrade inte sina tidigare beslut och anförde att tjänstestället för en idrottsdomare som anlitas av olika föreningar är de platser där matcherna äger rum. - Förvaltningsrätten i Växjö avslog A.N:s överklagande. Kammarrätten i Jönköping, som i dom den 29 oktober 2014 biföll överklagandet, menade att resorna skulle ses som tjänsteresor eftersom uppdragen fick anses utförda åt Svenska Ishockeyförbundet och bostaden fick anses vara hans tjänsteställe. - Skatteverket överklagade domen och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa förvaltningsrättens dom. Verket anförde bl.a. följande. HFD 2013 ref. 19 I bör tolkas analogt på idrottsdomare som utför arbete på flera idrottsplatser för olika tillfälliga uppdragsgivare. A.N. har för respektive år haft ett flertal uppdrag hos olika lokala idrottsföreningar som har arvoderat honom för domararbete som utförts vid föreningarnas idrottsanläggningar. Varje domararbete ska ses som ett uppdrag. Han har ett tjänsteställe för varje uppdrag och det är platsen för det arvoderade domararbetet som avgör tjänsteställets placering. - A.N. ansåg att överklagandet skulle avslås och anförde bl.a. följande. Han tillhör Svenska Ishockeyförbundets domarorganisation och agerar som domare vid matcherna i egenskap av företrädare för förbundet. Han anlitas inte av föreningarna utan det är förbundet som avgör vilka matcher han ska döma. Arbetsuppgifterna som matcherna medför utför han huvudsakligen i bostaden; före, under och efter matchdagen. I bostaden förvarar han utrustning, tränar, studerar regler, förbereder resor, samordnar domarteamet, upprättar anmälningar till bestraffning och rapporterar händelser i samband med matcherna. -Högsta förvaltningsdomstolen (2015-12-16, Almgren, Silfverberg, Askersjö, Baran, Andersson): Skälen för avgörandet. Frågan i målet. Frågan i målet är om A.N. ska anses ha haft sitt tjänsteställe i bostaden eller på de olika platser där domaruppdragen utförts. Frågan har betydelse för om hans resor ska betraktas som tjänsteresor eller som resor mellan bostaden och arbetsplatsen. - Rättslig reglering m.m.Av 12 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe. Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses bostaden som tjänsteställe. - I HFD 2013 ref. 19 I slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att ett tjänsteställe ska bestämmas för varje anställning eller uppdrag för sig. Den som utför arbete åt flera arbets- eller uppdragsgivare på olika ställen kan därmed ha flera tjänsteställen (jfr R79 1:93). I allmänhet är tjänstestället den plats där arbetet i respektive anställning eller uppdrag utförs men om huvuddelen av detta arbete utförs i bostaden utgör den tjänstestället. - Högsta förvaltningsdomstolens bedömning.A.N. har gjort gällande att det är förbundet som har anlitat honom och att han agerar i egenskap av företrädare för förbundet när han dömer vid matcherna. - A.N:s domaruppdrag har visserligen förmedlats av Svenska Ishockeyförbundet, men av utredningen i målen framgår att det är de lokala föreningarna som har betalat och slutligen stått för ersättningarna för hans olika uppdrag som domare vid föreningarnas matcher. A.N. får därför anses ha utfört sina domaruppdrag i egenskap av uppdragstagare åt de olika föreningarna. - Även om A.N. utför såväl visst förberedande arbete som visst efterarbete i bostaden finner Högsta förvaltningsdomstolen att de olika uppdragen huvudsakligen har utförts under matcherna. - Mot denna bakgrund har A.N:s uppdragsförhållanden varit sådana att han i respektive uppdrag ska anses ha haft sitt tjänsteställe på den plats där matchen har spelats. Det innebär att de aktuella resorna inte ska ses som tjänsteresor utan som resor mellan bostaden och arbetsplatsen. - Skatteverkets överklagande ska därför bifallas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet, upphäver kammarrättens dom och fastställer Skatteverkets omprövningsbeslut den 26 mars 2014. - (mål nr 7004-7007-14, fd Ankerson)