HFD 2015 not 69

Avdrag för utgifter vid avyttring av privatbostadsfastighet (avslag)

Not 69. Ansökan av R.W. om resning av ett beslut ang. inkomsttaxering 2003. - R.W. köpte 1983 en fastighet i Uppsala tillsammans med sin dåvarande make. Hon tillskiftades hela fastigheten genom bodelning 1993. Fastigheten avyttrades 2002. I inkomstdeklarationen uppgav hon att anskaffningsutgiften för fastigheten var 905 887 kr. Hon yrkade vidare avdrag för förbättringsutgifter med 245 559 kr, varav 179 462 kr avsåg ny-, till- eller ombyggnad och 66 097 kr reparation och underhåll. Skatteverket fastställde i omprövningsbeslut anskaffningsutgiften till 390 995 kr och medgav avdrag för värmeanläggning med 53 562 kr och skäligt avdrag för ombyggnad med 65 000 kr. - Efter att R.W. överklagat beslutet avslog Länsrätten i Uppsala län överklagandet den 3 april 2006. Kammarrätten i Stockholm avslog hennes överklagande dit i dom den 21 september 2006. Domen vann laga kraft. - R.W. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Det föreligger synnerliga skäl för en ny prövning då det har tillkommit nya omständigheter. Helt avgörande ursprungligt bevismaterial har nu kommit fram. Efter att hennes tidigare make avled har hon haft stora svårigheter att få fram uppgifter och handlingar som kan styrka att kapitalvinsten beräknades fel vid den ordinarie prövningen. I samband med försäljningen inhämtade mäklaren dessutom inte viktiga underlag. Efter ett mödosamt letande har hon nu fått fram vissa handlingar som styrker delar av de mycket omfattande renoveringsarbeten som gjordes på fastigheten under 1980-talet. -Högsta förvaltningsdomstolen (2015-12-18, Jermsten, Knutsson, Ståhl): Skälen för avgörandet.Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - R.W. har gett in bl.a. rekvisitioner och kvittenser i original utfärdade av Bättre Luftbehandling i Södermanland AB under åren 1984-1986. Handlingarna gäller bl.a. totalrenovering av källargrund och ombyggnation av källare för totalt cirka 518 000 kr. Beloppet är betydligt högre än det yrkande som framställdes vid den ordinarie prövningen. R.W. har förklarat denna skillnad med att lån som användes för att finansiera renoveringarna felaktigt hänfördes till anskaffningsutgiften i deklarationen. - Utredningen i målet ger stöd för att det utfördes en ombyggnation av fastighetens källare under 1980-talet. Av det underlag som nu getts in är det emellertid inte möjligt att göra en säker bedömning av hur stor andel av beloppen som är avdragsgill vid kapitalvinstberäkningen. För att resning ska beviljas krävs dessutom att det är ursäktligt att handlingarna inte åberopades redan under den ordinarie processen. R.W. har utförligt redogjort för anledningen till att hon då inte hade tillgång till kvitton m.m. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är de skäl som hon anför dock inte av den karaktären att de utgör giltig ursäkt för att underlagen inte gavs in tidigare. - Högsta förvaltningsdomstolen finner därmed att det inte kommit fram något sådant särskilt förhållande som gör att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökan om resning ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. -Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 2838-15, fd Wernkvist)