HFD 2015 not 7

Överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i besluts- eller domskäl ändrade, avvisades

Not 7. Överklagande av T.O. i mål ang. vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Förvaltningsrätten i Linköping biföll i dom den 11 juli 2014 Socialnämnden i Linköpings kommuns ansökningar om beredande av vård av två barn med stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU. Modern T.O. medgav bifall till ansökningarna. - Fadern överklagade domen till Kammarrätten i Jönköping som i dom den 3 februari 2015 avslog överklagandet. - T.O. överklagade kammarrättens dom och yrkade att domen skulle undanröjas till den del den grundades på brister i hennes omsorg om barnen. Som skäl angav hon bl.a. att kammarrätten, genom att lägga brister även i hennes föräldraförmåga till grund för beslutet, hade utökat socialnämndens möjligheter att tvångsvårda barnen i och med att en hemflytt för barnen till henne avsevärt försvårades. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-02-03, Melin, Nord, Askersjö) : Skälen för avgörandet . Ett överklagande kan inte tas upp till prövning om det avser endast motiveringen i det överklagade avgörandet utom i sådana undantagsfall då denna har självständiga rättsverkningar (jfr RÅ 2006 ref. 21). I nu aktuellt fall är det fråga om beslut med stöd av 2 § LVU där visserligen de omständigheter som lagts till grund för kammarrättens respektive förvaltningsrättens avgöranden delvis skiljer sig åt. Rättsverkan av domarna är dock densamma, nämligen att de barn som målet gäller ska beredas vård. Överklagandet ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 6115-14, fd Sjögren)