HFD 2015 not 8

Resning beviljades inte i mål om skattetillägg när de faktiska omständigheter som låg till grund för åtal, ogillat åtal eller dom i brottmål inte var desamma som de som låg till grund för beslut om skattetillägg

Not 8. Ansökan av N.C. (tidigare N.H.) om resning i mål ang. skattetillägg. - Sedan åtal väckts den 20 april 2007 dömdes N.C. av Stockholms tingsrätt till fängelse för medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott. Brotten avsåg bl.a. att han under 2006 utfärdat osanna fakturor i tre företag. Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom och Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. - Skatteverket beslutade vid omprövning den 6 november 2007 att höja N.C:s inkomst av tjänst skönsmässigt med 300 000 kr för taxeringsåret 2007 och att påföra honom skattetillägg. Beslutet motiverades med att den oredovisade ersättning som N.C. fått för arbete som han utfört med faktura- och likvidhanteringen i de tre företagen var att betrakta som lön. Sedan Länsrätten i Stockholms län upphävt beslutet och Kammarrätten i Stockholm avslagit Skatteverkets överklagande fastställde Högsta förvaltningsdomstolen i dom den 21 juni 2011 Skatteverkets omprövningsbeslut (HFD 2011 ref. 80). - N.C. ansökte om resning och anförde att Skatteverkets beslut stred mot förbudet mot dubbla förfaranden i artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll eftersom han då redan hade dömts till fängelse. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-02-09, Ståhl) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll (tilläggsprotokollet) framgår att ingen får lagföras eller straffas två gånger för samma brott. - Avgörande vid prövningen av om åtalet och de därefter följande domarna i tingsrätten och hovrätten innebar att skattetillägg inte fick tas ut är om förfarandena grundas på samma faktiska omständigheter. - N.C. har fällts till ansvar för medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Brotten har bestått i att han upprättat osanna fakturor i tre bolag och tagit ut och vidarebefordrat kontanter för betalning av svarta löner. Det skattetillägg som N.C. blivit påförd grundar sig däremot på att han inte tagit upp den ersättning som han mottog för arbetet i sin självdeklaration. De båda förfarandena baserar sig således inte på samma oriktiga uppgifter. Det anförda innebär att förbudet mot dubbla förfaranden inte har överträtts. Redan härav följer att N.C:s ansökan om resning ska avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 6042-14, fd Wernkvist)