HFD 2019 not 26

Dom den 30 oktober 2019 i mål 236-19

Bakgrund

1. Enligt skattelagstiftningen är bl.a. de som stadigvarande vistas i Sverige skattskyldiga här för alla sina inkomster såväl i Sverige som i utlandet (obegränsat skattskyldiga). De som inte är obegränsat skattskyldiga här är endast skattskyldiga för vissa särskilt angivna inkomster (begränsat skattskyldiga).

2. E.G. bor i Portugal. Hon ansökte om förhandsbesked för att få veta om hon årligen kan vistas i Sverige under sommaren i fyra månader och därutöver göra oregelbundna besök här några gånger per år under sammanlagt högst tre veckor utan att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

3. Skatterättsnämnden fann att E.G. inte ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Yrkanden m.m.

4. Skatteverket yrkar att förhandsbeskedet ska ändras på så sätt att E.G. ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

5. E.G. anser att Skatteverkets överklagande ska avvisas och i annat fall att det ska avslås. Hon anför bl.a. att Skatteverket inte har åberopat samtliga omständigheter inom överklagandetiden och inte heller inom tiden för beviljat anstånd.

Skälen för avgörandet

6. Det föreligger inga hinder mot att Skatteverket åberopar omständigheter på sätt som skett. Högsta förvaltningsdomstolen kan således pröva målet i sak.

Frågan i målet

7. Frågan i målet är om E.G. ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Rättslig reglering m.m.

8. Enligt 3 kap. 3 § 2 inkomstskattelagen (1999:1229) är personer som stadigvarande vistas i Sverige obegränsat skattskyldiga här i landet.

9. Begreppet stadigvarande vistelse är inte närmare definierat i inkomstskattelagen. I förarbetena till bestämmelsen redovisas praxis av vilken framgår att som stadigvarande vistelse i Sverige räknas i princip en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer (prop. 2004/05:19 s. 30). Av praxis framgår dock att en person kan anses stadigvarande vistas i Sverige även om denne under ett år tillbringar färre dagar i Sverige än utomlands.

10. I rättsfallet HFD 2018 ref. 30 I ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att en återkommande årlig vistelse i Sverige om fem sammanhängande månader är av sådan omfattning och sker med sådan regelbundenhet att den får anses utgöra en stadigvarande vistelse här. Att en person regelbundet tillbringar tre sammanhängande sommarmånader i Sverige ansåg domstolen däremot inte innebära att vistelsen ska anses stadigvarande här. Inte heller att denne därutöver gör kortare oregelbundna besök i Sverige om sammanlagt cirka 30 dagar per år innebär att vistelsen här är av sådan omfattning att den ska anses stadigvarande (HFD 2018 ref. 30 II).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

11. Av ansökningen framgår att E.G. avser att årligen vistas i Sverige under fyra sommarmånader. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening kan enbart det förhållandet att E.G. regelbundet kommer att tillbringa fyra sammanhängande månader i Sverige inte medföra att hon ska anses vistas stadigvarande här.

12. E.G. har angett att hon därutöver kommer att göra kortare och oregelbundna besök i Sverige och att dessa kan uppgå till sammanlagt tre veckor. Med beaktande av dessa besök är dock vistelsen här av sådan omfattning att den ska anses stadigvarande (jfr RÅ 2008 ref. 56). E.G. är således obegränsat skattskyldig i Sverige.

13. Skatterättsnämndens förhandsbesked ska därför ändras på så sätt att E.G. ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att E.G. ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

I avgörandet deltog justitieråden Jäderblom, Knutsson, Nymansson och Svahn Starrsjö. Föredragande var justitiesekreteraren Johan Ragnesten.

______________________________

Skatterättsnämnden (2018-12-18, Eng, ordförande, Pettersson , Dahlberg , Jönsson, Påhlsson, Sundin och Werkell):

Förhandsbesked

E.G. ska inte anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Motivering

E.G. avser att årligen vistas i Sverige fyra månader under sommaren, ungefär från mitten av maj till mitten av september. Därutöver avser hon att göra kortare besök hos släkt och vänner här om sammanlagt maximalt tre veckor årligen. Dessa besök uppges inte följa någon särskild ordning.

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning kan enbart det förhållandet att E.G. regelbundet kommer att tillbringa fyra sammanhängande sommarmånader i Sverige inte medföra att hon ska anses stadigvarande vistas här. Även med beaktande av de kortare besöken om sammanlagt maximalt tre veckor årligen är vistelsen här enligt nämndens mening inte av sådan omfattning att den ska anses vara stadigvarande (jfr HFD 2018 ref. 30 II). E.G. ska därmed inte anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.