HFD 2019 not 36

Dom den 16 december 2019 i mål 5542-19

Bakgrund

1. Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där.

2. F.B. begärde hos Riksdagsförvaltningen att få ta del av handlingar i ett personalärende där.

Riksdagsförvaltningen

3. Riksdagsförvaltningen beslutade att lämna ut delar av handlingen i ärendet men avslog begäran i övrigt med motiveringen att uppgifterna omfattades av sekretess enligt 39 kap. 1 § andra stycket och 39 kap. 2 § första stycketoffentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Yrkanden m.m.

4. F.B. yrkar i första hand att handlingen ska lämnas ut i sin helhet och i andra hand att fler uppgifter ska lämnas ut.

Skälen för avgörandet

5. Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Riksdagsförvaltningen. F.B:s överklagande ska därför avslås.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

I avgörandet deltog justitieråden , Jäderblom, Knutsson, Nymansson, Gäverth och Svahn Starrsjö. Föredragande var justitiesekreteraren Malin Karlsson.

______________________________

Riksdagsförvaltningen (2019-10-08, Mattson):

Enligt 39 kap. 1 § första och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, OSL, gäller sekretess i personalsocial verksamhet för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent eller en annan sådan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Vidare gäller sekretess i verksamhet som avses i första stycket för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden än som anges där, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Enligt 39 kap. 2 § första stycket OSL gäller sekretess i övrig personaladministrativ verksamhet än som anges i 1 § för dels uppgift om en enskilds hälsotillstånd, dels sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering av en anställd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

De delar av handlingen som maskerats innehåller dels uppgifter om en enskilds personliga förhållanden i personalsocial verksamhet, dels uppgifter om en enskilds hälsotillstånd och uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ett ärende om omplacering. Det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgifterna röjs. Din begäran ska därför avslås.

– Riksdagsförvaltningen avslår din begäran att få ta del av handlingen i sin helhet.