HFD 2020 not 41

Dom den 29 juni 2020 i mål 2613-20

Kammarrätten i Jönköping

Bakgrund

1. Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där.

2. Klaganden begärde hos Kammarrätten i Jönköping att få ta del av vissa uppgifter i journalanteckningar som getts in av Kriminalvården till domstolen i ett mål om rätt att ta del av allmän handling (mål nr 1124-20). Journalanteckningarna innehåller uppgift om intagnas provtagningar för sjukdomen covid-19 och där resultatet varit positivt. Klagandens begäran avsåg uppgift om namnet på de kriminalvårdsanstalter där journalanteckningarna upprättats.

3. Kammarrätten avslog begäran med motiveringen att uppgifterna omfattades av sekretess enligt 18 kap. 11 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Kammarrätten ansåg att det skulle motverka Kriminalvårdens uppgift att upprätthålla ordningen och säkerheten på anstalterna om uppgifterna om namnen på de anstalter där aktuella journalanteckningar upprättats skulle röjas.

Yrkanden m.m.

4. Klaganden vidhåller sin begäran.

Skälen för avgörandet

Rättslig reglering m.m.

5. Enligt 18 kap. 11 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom bl.a. Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. Enligt andra stycket gäller därutöver sekretess inom Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i myndighetens verksamhet, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.

6. Av förarbetena till bestämmelsens andra stycke framgår bl.a. följande. De uppgifter som behöver skyddas är uppgifter om åtgärder som har till syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten inom Kriminalvården. Det kan t.ex. vara fråga om uppgifter om myndighetens rutiner för att förhindra införsel av otillåtna föremål och preparat. Det kan också röra uppgifter om rutiner som tillämpas vid ordningsstörningar eller andra säkerhetsrutiner. För att hemlighålla uppgifter krävs att det är fråga om åtgärder som har till syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i myndighetens verksamhet och att ett röjande av dessa uppgifter skulle motverka ordnings- eller säkerhetsåtgärdernas syfte (prop. 2016/17:208 s. 33 f.).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

7. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning rör de begärda uppgifterna inte sådana uppgifter om åtgärder hos Kriminalvården som avses i 18 kap. 11 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen och vars syfte skulle kunna motverkas om uppgifterna röjs. Den sekretessbestämmelsen hindrar därmed inte att uppgifterna i handlingarna lämnas ut.

8. Uppgifterna i handlingarna kan emellertid omfattas av sekretess enligt någon annan bestämmelse. Det ankommer på kammarrätten att som första instans göra denna prövning. Kammarrättens beslut ska därför upphävas och målet visas åter till kammarrätten för fortsatt handläggning.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade avgörandet och visar målet åter till kammarrätten för fortsatt handläggning.

I avgörandet deltog justitieråden Jäderblom, Svahn Starrsjö och Rosén Andersson. Föredragande var justitiesekreteraren Ia Hamlin.

______________________________

Kammarrätten i Jönköping (2020-05-08, Stelzer och Hallbäck):

I 43 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om överföring av sekretess från myndighet till domstol.

Kammarrätten anser att det skulle motverka Kriminalvårdens uppgift att upprätthålla ordningen och säkerheten på anstalterna om uppgifterna om namnen på de anstalter där aktuella journalanteckningar är upprättade skulle röjas. Uppgifterna omfattas därmed av sekretess enligt 18 kap. 11 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen och kan således inte lämnas ut. Begäran ska därför avslås.

– Kammarrätten avslår begäran om att få ta del av uppgifterna om namnen på de anstalter där journalanteckningarna, som utgör de sekretessprövade handlingar i kammarrättens mål nr 1124-20 angående rätt att ta del av allmän handling, har upprättats.