HFD 2022:14

Fråga om en handling utgör en säkerhetskopia.

Kammarrätten i Stockholm

Bakgrund

1. Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. Säkerhetskopior är inte allmänna handlingar.

2. I.R. begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av kammarrättens registratorbrevlådas lista över säkerhetskopior av e-postmeddelanden som kan återställas.

3. Kammarrätten avslog I.R:s begäran med följande motivering. Den lista som I.R. begärt att få ta del av omfattar e-post-meddelanden som inte längre finns kvar i domstolens ordinarie system för informationsbehandling eftersom meddelandena raderats både från registratorbrevlådan och från den digitala papperskorgen. E-postmeddelandena, och därmed även listan över dessa, förvaras hos domstolen endast i syfte att kunna återskapa information som gått förlorad. I likhet med e-postmeddelandena utgör därför listan en säkerhetskopia och är därför inte en allmän handling.

Yrkanden m.m.

4. I.R. yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska förklara att den i målet aktuella listan är en allmän handling och återförvisa målet till kammarrätten för sekretessprövning.

Skälen för avgörandet

5. En säkerhetskopia är enligt 2 kap. 13 § andra stycket tryckfrihets-förordningen inte en allmän handling. Med säkerhetskopia avses en handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information.

6. Kammarrätten har ansett att även en lista över säkerhetskopior är en sådan säkerhetskopia som avses i bestämmelsen, eftersom listan förvaras hos domstolen endast i syfte att kunna återskapa information.

7. Enligt förarbetena innebär säkerhetskopiering att information som vid en viss given tidpunkt finns i ett datasystem kopieras. En säkerhetskopia kan utgöras av en pappersutskrift eller en upptagning för automatiserad behandling. Med ”information” avses information i en myndighets ordinarie verksamhet som är föremål för säkerhetskopiering och med begreppet ”återskapa information” avses att myndigheten använder säkerhetskopian för att ersätta eller återställa data som tidigare funnits tillgänglig för myndigheten (prop. 2009/10:58 s. 12 f. och 38).

8. Mot bakgrund av uttalandena i förarbetena får det anses stå klart att en förutsättning för att en handling ska anses utgöra en säkerhetskopia är att handlingen innehåller information som har funnits i en myndighets ordinarie verksamhet och kopierats därifrån. Av detta följer enligt Högsta förvaltningsdomstolen att en lista över säkerhetskopior inte i sig är en säkerhetskopia. Den omständigheten att en sådan lista inte fyller någon annan funktion än att indirekt möjliggöra att information som har gått förlorad kan återskapas föranleder ingen annan bedömning.

9. Kammarrätten borde därmed inte ha avslagit I.R:s begäran på den grunden att den av honom efterfrågade listan utgjorde en säkerhetskopia. Målet ska därför återförvisas till kammarrätten för ny prövning.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut och återförvisar målet till kammarrätten för ny prövning.

I avgörandet deltog justitieråden Jermsten, Knutsson, Askersjö, Rosén Andersson och Haggren. Föredragande var justitiesekreteraren Hannah Ivarsson.

______________________________

Kammarrätten i Stockholm (2021-07-30, Liljeqvist):

I.R. har begärt att få ta del av kammarrättens registratorbrevlådas lista över säkerhetskopior av e-postmeddelanden som kan återställas. Den begärda listan omfattar e-postmeddelanden som inte längre finns kvar i domstolens ordinarie system för informationsbehandling eftersom meddelandena raderats både från registratorbrevlådan och från den digitala pappers-korgen. E-post-meddelandena, och därmed även listan över dessa, förvaras hos domstolen endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad. I likhet med e-postmeddelandena utgör därför listan en säkerhetskopia. Den nu begärda listan över säkerhetskopior är därmed inte en allmän handling och begäran ska därför avslås.

- Kammarrätten avslår I.R:s begäran.