MD 2009:4

Överklagande av Stockholms tingsrätts beslut att förena ett frivilligt åtagande vid vite har lagligen ej kunnat överklagas och därför avvisats.

ÖVERKLAGAT BESLUT

Stockholms tingsrätts, avdelning 5 slutliga beslut den 30 december 2008 i mål nr Ä 12046-08, se bilaga

KLAGANDE

1. Sveriges Annonsörer, 2. Sveriges Annonsörer AB,

Adress för 1-2: Box 1327, 111 83 STOCKHOLM

Ställföreträdare för 1-2: A. E., adress som ovan

MOTPART

Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

SAKEN

Föreläggande av vite enligt 57 § andra stycket konkurrenslagen (1993:20)

______________________

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Marknadsdomstolen avvisar överklagandet.

YRKANDEN I MARKNADSDOMSTOLEN

Sveriges Annonsörer och Sveriges Annonsörer AB, som överklagat Stockholms tingsrätts beslut, har yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av Stockholms tingsrätts slutliga beslut den 30 december 2008, preciserar Sveriges Annonsörers och Sveriges Annonsörer AB:s frivilliga åtagande på visst sätt samt att Marknadsdomstolen bestämmer det vitesbelopp, med vilket Sveriges Annonsörers och Sveriges Annonsörer AB:s frivilliga åtagande ska förenas, till 100 000 kr vardera. Vidare har Sveriges Annonsörer och Sveriges Annonsörer AB yrkat ersättning för rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

MARKNADSDOMSTOLENS SKÄL

Den 1 november 2008 trädde en ny konkurrenslag (2008:579), KL, i kraft. Av övergångsbestämmelserna, p.12, framgår att i fråga om mål och ärenden som före KL:s ikraftträdande är anhängiggjorda vid domstol ska äldre bestämmelser tillämpas, dvs. konkurrenslagen (1993:20).

Det till Marknadsdomstolen överklagade ärendet anhängiggjordes vid Stockholms tingsrätt den 5 september 2008.

Enligt 57 § andra stycket konkurrenslagen (1993:20) får ett frivilligt åtagande enligt 23 a § första stycket konkurrenslagen (1993:20) förenas med vite. Ett sådant vite föreläggs av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket.

Vilka domar och beslut av Stockholms tingsrätt som får överklagas till Marknadsdomstolen framgår av 63 § konkurrenslagen (1993:20).

Av nämnda bestämmelse framgår inte att nu aktuellt beslut kan överklagas till Marknadsdomstolen. Inte heller i övrigt ger bestämmelserna i konkurrenslagen (1993:20) stöd för att beslutet är överklagbart (jfr prop. 2007/08:135 s. 209). Vid sådant förhållande ska överklagandet avvisas.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Per Eklund, Ingrid Larén Marklund och Lennart Göranson. Enhälligt

Sekreterare: Elisabeth Sundlöf