MIG 2007:27

Fråga om skulder till enskilda medför att man inte kan anses uppfylla kravet på hederligt levnadssätt vid prövning av om svenskt medborgarskap kan beviljas. Vid bedömning härav har omständigheterna vid tidpunkten för prövningen ansetts avgörande.

Migrationsverket

A inlämnade den 30 augusti 2005 en ansökan om svenskt medborgarskap. Migrationsverket beslutade den 11 april 2006 att avslå A:s ansökan. Som skäl för beslutet anförde Migrationsverket bl.a. följande. En av förutsättningarna för att en sökande skall kunna få svenskt medborgarskap är att han/hon uppfyller kravet på ett hederligt levnadssätt enligt 11 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Det krävs att den som vill bli svensk medborgare har levt ett skötsamt och hederligt liv och att han/hon även i framtiden kan förväntas leva på detta sätt. Om en sökande t.ex. har skulder och skulderna beror på ovilja att göra rätt för sig eller om skulderna har uppkommit på ett sådant sätt att den sökandes levnadssätt kan ifrågasättas, kan detta medföra avslag på en ansökan om svenskt medborgarskap. Av den utredning som gjorts i ditt ärende framgår att du enligt Kronofogdemyndigheten har en skuld på 41 521 kronor för bl.a. obetalda hyror med drygt 30 000 kronor. Du har gjort en inbetalning på din skuld med 1 000 kronor den 1 mars 2006. Du har fått möjlighet att kommentera ovanstående och har i en skrivelse till verket förklarat uppkomsten av skulderna. Migrationsverket bedömer att du inte i tillräckligt hög grad medverkat till att betala dina skulder och att skulderna uppkommit på ett sådant sätt att ditt levnadssätt kan ifrågasättas. På grund av det som sagts ovan finner Migrationsverket att du inte uppfyller kravet på ett hederligt levnadssätt enligt 11 § medborgarskapslagen. Migrationsverket anser att det inte finns skäl att göra undantag från detta villkor. Din ansökan avslås därför.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen

A överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas svenskt medborgarskap. Migrationsverket bestred ändring.

Domskäl

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen (2006-11-09, ordförande Alm), yttrade: I 11 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap regleras förutsättningar för förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan (naturalisation). Av 11 § 5 framgår att en av förutsättningarna är att den sökande har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Vid uppkomna skulder har i tidigare praxis, vid bedömningen av om en sökande uppfyller kravet på ett hederligt levnadssätt, beaktats sökandens ovilja att göra rätt för sig gentemot det allmänna och underlåtenhet att betala förfallna skulder (se Sandesjö/Björk, Nya medborgarskapslagen med kommentarer, s. 105 f.). Uppgifter hos Kronofogdemyndighet om obetalda skulder har ansetts kunna tyda på sådan ovilja och skulderna har normalt beaktats vid bedömningen av sökandens levnadssätt, om det inte rör sig om endast små belopp. Av utredningen i målet framgår att A den 28 mars 2006 hade en sammanlagd skuld hos Kronofogdemyndigheten på 41 521 kronor, och där hela skulden avser enskilda mål. Av Migrationsverkets beslut framgår att en inbetalning på 1 000 kronor har gjorts den 1 mars 2006. A:s uppgift om att han därefter har betalat 1 000 kronor per månad har inte bemötts av Migrationsverket. Trots avsaknaden av ytterligare utredning utgår migrationsdomstolen därför från att han fortlöpande har gjort och fortsätter att göra dessa inbetalningar. Trots detta har A fortfarande skulder som inte är obetydliga. Även om han nu har visat god vilja att betala av på skulderna bedömer domstolen ändå att det i målet inte är visat att A har gjort vad som rimligen kan krävas av honom för att reglera sina skulder. Kravet på ett hederligt levnadssätt är därför ännu inte uppfyllt. Det finns inte heller tillräckliga skäl för att medge undantag enligt 12 § första stycket 3 samma lag. Överklagandet skall därför avslås.

A överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och vidhöll sitt yrkande. Till stöd för sitt överklagande anförde han bl.a. att han arbetar extra för att kunna betala av sin skuld enligt avbetalningsplan. Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande. A:s skuld uppgår för närvarande till 34 668 kronor vilket är ett betydande belopp. Han har såvitt uppgivits betalat av på skulden sedan mars 2006 vilket dock är en alldeles för kort tid för att det nu skall kunna hävdas att han visat vilja att göra rätt för sig på ett sådant sätt att han kan beviljas svenskt medborgarskap. A har bemött detta och i huvudsak anfört att detta påstående är felaktigt samt att det i vart fall föreligger skäl för att medge dispens från kravet på hederligt levnadssätt i enlighet med tidigare praxis.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-05-31, Wahlqvist, Wetterstrand Hagström och Bjernelius Lundahl, referent), yttrade:

Tillämpliga bestämmelser i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, medborgarskapslagen

I 11 § anges förutsättningarna för förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan (naturalisation). Av 11 § 5 framgår att en av förutsättningarna är att den sökande har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

Enligt 12 § första stycket 3 får en sökande, om det finns särskilda skäl till det, naturaliseras även om kraven i 11 § inte är uppfyllda.

Migrationsöverdomstolen kommenterar inledningsvis frågan om vilka omständigheter som skall läggas till grund vid bedömningen av fråga om svenskt medborgarskap. I betänkandet Svenskt medborgarskap (SOU 1999:34) s. 56 uttalas att de villkor som uppställs för naturalisation är hänförliga till tidpunkten för beslutet i medborgarskapsärendet. Praxis från såväl Utlänningsnämnden som Migrationsöverdomstolen bekräftar denna ståndpunkt (se t.ex. MIG 2007:5, MIG 2007:15 samt MIG 2007:24). Migrationsöverdomstolen finner mot bakgrund härav att vid bedömning av frågan om svenskt medborgarskap har den instans som skall pröva frågan att utgå från de vid prövningstillfället rådande förhållandena.

Av förarbetena till medborgarskapslagen framgår att det inte föreligger någon absolut rätt att beviljas svenskt medborgarskap genom naturalisation även om sökanden uppfyller kraven på ålder, hemvist och vandel. Beslutsmyndigheten har en diskretionär prövningsrätt och kan uppställa ytterligare förutsättningar för ett bifallsbeslut (se prop. 1997/98:178 s. 6, jfr prop. 1975/76:136 s. 34).

Fråga i målet är om A mot bakgrund av att han har skulder till enskilda uppfyller kravet på hederligt levnadssätt.

Av utredningen framgår att A har skulder till enskilda som den 3 januari 2007 uppgick till 34 668 kronor. Han betalar sedan mars 2006, enligt egen uppgift, 1 000 kronor i månaden för att reglera denna skuld.

Avseende kravet på att sökanden skall ha haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt har det bl.a. i prop. 1975/76:136 s. 33 f. och prop. 1994/95:179 s. 1, 31 och 57 uttalats att tyngdpunkten i prövningen bör ligga på en bedömning av sökandens framtida levnadssätt och att den bedömningen skall göras mot bakgrund av sökandens tidigare levnadssätt. Endast otvetydigt konstaterad misskötsamhet skall därvid beaktas. Förutom brott kan man även beakta andra vandelsanmärkningar såsom t.ex. försummad underhållsplikt, förfallna obetalda bötes- och skatteskulder, annan ovillighet att göra rätt för sig eller när sökanden inte gör vad som skäligen kan begäras för att försörja sig. Det bör emellertid endast i fall av mera allvarlig försummelse eller av asocialitet komma ifråga att av dylika skäl avslå en naturalisationsansökan. Det har vidare uttalats att det inte är tillräckligt att konstatera att sökanden har t.ex. obetalda skatteskulder m.m. utan det krävs att sökanden har visat ovilja att göra rätt för sig. Att frågan om vilken misskötsamhet som kan läggas till grund för avslagsbeslut bör avgöras i praxis finner man stöd för i prop. 1975/76:136 s. 35 och prop. 1999/2000:147 s. 47.

Migrationsöverdomstolen har i sitt avgörande MIG 2007:24 uttalat bl.a. att det ankommer på sökanden att visa att denne gjort vad som rimligen kan krävas av honom eller henne avseende hans eller hennes vilja att göra rätt för sig (SOU 1994:33 s. 52 och SOU 1999:34 s. 67). Detta krav framgår, liksom vilka andra omständigheter som haft betydelse vid prövningen av vandelsvillkoret i mål om svenskt medborgarskap, av ett stort antal avgöranden av Utlänningsnämnden (se Sandesjö/Björk, Nya medborgarskapslagen med kommentarer, 2005, s. 109 f.).

Migrationsöverdomstolen finner att de skulder som A har principiellt är sådana att de kan och bör beaktas vid bedömningen av hans förväntade levnadssätt enligt 11 § lagen om svenskt medborgarskap. Som ovan nämnts ankommer det på A att visa att han gjort vad som rimligen kan krävas av honom beträffande hans vilja att göra rätt för sig. Migrationsöverdomstolen finner härvid, i likhet med underinstanserna, att det i målet inte är visat att A har gjort vad som rimligen kan krävas av honom för att reglera sina skulder och att det ännu är för tidigt att konstatera att kravet på hederligt levnadssätt är uppfyllt. Migrationsöverdomstolen instämmer också i underinstansernas bedömning att det inte föreligger skäl för att med stöd av 12 § första stycket 3 medborgarskapslagen medge undantag från de krav som uppställs i 11 § samma lag. Överklagandet skall därför avslås.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.