MIG 2007:42

Tillståndstidens längd för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd tillhör inte saken, utan grunderna för saken. Migrationsverket saknar rätt att överklaga en migrationsdomstols dom, genom vilken ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljats för en längre tid än den som Migrationsverket ansåg skulle medgivas.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, och vidhöll sin ansökan

A ansökte om tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier avseende tiden från den 23 augusti 2007 till och med den 20 augusti 2009. Migrationsverket avslog denna ansökan den 10 juli 2007. A överklagade Migrationsverkets beslut till Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, och vidhöll sin ansökan. I ett yttrande till migrationsdomstolen den 23 augusti 2007 medgav Migrationsverket bifall till överklagandet och anförde under rubriken ”Grunder” att tillståndstiden bör bestämmas till ett år från dagen då dom meddelas.

Migrationsdomstolen (Lindblom) biföll A:s överklagande den 27 augusti 2007 och beviljade honom ett tidsbegränsat uppehållstillstånd t.o.m. den 7 juni 2009, dvs. under ca ett år och nio månader.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom till Migrationsöverdomstolen och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle bevilja A ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för en tid av ett år.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-10-31, Sjöberg, Lewis, referent, och Råberg), yttrade:

Av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) följer att tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas för utlänning som önskar vistas här i landet för bl.a. studier.

I 16 kap. 1 § andra stycket utlänningslagen stadgas att angående migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen och förfarandet i dessa, gäller vad som är allmänt föreskrivet om länsrätt och kammarrätt och rättsskipningen i dessa, om inte något annat följer av denna lag.

Enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får beslut överklagas av den som det angår, om det gått honom emot.

Migrationsöverdomstolen gör följande bedömning.

Den fråga som Migrationsöverdomstolen först har att ta ställning till, är om migrationsdomstolens dom kan anses ha gått Migrationsverket emot. Av betydelse är härvid vad som är att anse som saken i målet (jfr. MIG 2007:31).

Migrationsöverdomstolen har i nämnda mål funnit att samtliga omständigheter som åberopas till stöd för uppehållstillstånd innan ett lagakraftvunnet avgörande föreligger skall prövas i processen och att denna rör en och samma sak - uppehållstillstånd - oberoende av på vilken grund rätt till sådant tillstånd hävdas. Enligt 2 kap. 4 § utlänningslagen kan ett uppehållstillstånd antingen vara tidsbegränsat eller permanent.

I förevarande mål är den åberopade grunden för uppehållstillstånd studier. Saken i målet är därmed tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndstidens längd kan enligt Migrationsöverdomstolens mening inte anses tillhöra saken, utan i stället grunderna för saken. Migrationsverket har i migrationsdomstolen medgivit bifall till A:s talan om tidsbegränsat uppehållstillstånd. Migrationsdomstolens dom genom vilken A beviljats uppehållstillstånd har därmed inte gått Migrationsverket emot. Överklagandet skall därför avvisas.

Migrationsöverdomstolens beslut. Migrationsöverdomstolen avvisar överklagandet.