MIG 2007:50

Beslut att förordna offentligt biträde gäller tills ärendet eller målet har avslutats, om inte biträdet dessförinnan blivit entledigad.

A, som genom lagakraftvunnet beslut skulle avvisas från Sverige, beviljades den 2 januari 2006 tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd t.o.m. den 2 januari 2007. Den 13 november 2006 ansökte han om förlängt uppehållstillstånd. Sedan Migrationsverket berett honom tillfälle att komma in med önskemål om offentligt biträde, beslutade verket den 22 december 2006 med stöd av 18 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) att förordna advokaten B som offentligt biträde för honom i ett ärende om eventuell utvisning. Migrationsverket beslutade den 4 januari 2007 att tills vidare avbryta verkställigheten av beslutet att avvisa A. Den 7 juni 2007 beslutade verket att inte bevilja honom ny prövning av frågan om uppehållstillstånd enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen och att upphäva beslutet om att avbryta verkställigheten av avvisningsbeslutet.

Sedan A överklagat Migrationsverkets beslut att inte bevilja ny prövning, avslog Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen (2007-07-20 van der Staad), överklagandet. I samma dom avslog migrationsdomstolen B:s yrkande om ersättning. Migrationsdomstolen anförde bl.a. följande beträffande frågan om ersättning. Verket har i det överklagade beslutet angett att eftersom A har ett gällande avvisningsbeslut skall hans ansökan om uppehållstillstånd ses som en begäran att verket överväger om det finns hinder att verkställa avvisningsbeslutet. Mot denna bakgrund framstår verkets beslut att förordna B till offentligt biträde i ”ett ärende om en eventuell utvisning” som ett felaktigt beslut. I migrationsdomstolen är det fråga om ett mål om verkställighet av beslut om avvisning (jfr 12 kapitlets rubrik) och inte om ett mål om utvisning. Med hänsyn härtill kan Migrationsverkets förordnande inte anses omfatta de åtgärder som B yrkar ersättning för. Den omständigheten att avvisningsbeslutet under en period varit inhiberat föranleder inte någon annan bedömning. B:s yrkande om ersättning skall därför avslås.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

B överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och yrkade att han skulle beviljas ersättning för arbete och utlägg i enlighet med till migrationsdomstolen ingiven kostnadsräkning. Till stöd för överklagandet anförde han bl.a. följande. Han har erhållit ersättning för sitt arbete av Migrationsverket och verket har inte på något sätt antytt att beslutet att förordna honom har upphävts eller skulle sakna fortsatt giltighet. När han utförde sitt arbete vid överklagandet till migrationsdomstolen skedde detta således i den fasta förvissningen att hans fortsatta arbete skulle ersättas i sedvanlig ordning. Överklagandet ingavs till migrationsdomstolen den 26 juni 2007. Först i mitten av juli 2007 blev han av handläggaren underrättad om att riktigheten av Migrationsverkets beslut att förordna offentligt biträde i ärendet kunde ifrågasättas. Det torde inte ankomma på offentliga biträden, som efter erbjudande mottagit ett skriftligt förordnande, att pröva riktigheten av detsamma.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-12-04, Jagander, Gylling Lindkvist, referent, och Linder), meddelade prövningstillstånd och yttrade:

18 kap. 1 § första stycket utlänningslagen innehåller en uttömmande uppräkning av i vilka fall offentligt biträde skall förordnas i mål och ärenden enligt utlänningslagen för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Enligt samma lagrum punkten 3 kan offentligt biträde förordnas i mål och ärenden om verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen, om beslut om inhibition har meddelats. Om offentligt biträde förordnas i mål och ärenden om avvisning eller utvisning upphör förordnandet när beslutet om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft. I övriga fall upphör förordnandet när ärendet har avslutats (se Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, åttonde upplagan, s. 498).

Migrationsöverdomstolen delar migrationsdomstolens bedömning att Migrationsverkets beslut den 22 december 2006 att förordna B som offentligt biträde då framstod som felaktigt. Dock har verket den 4 januari 2007 meddelat inhibition i ärende om verkställighet av beslut om avvisning, en åtgärd som medför att offentligt biträde skall förordnas om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Från denna tidpunkt förelåg således en presumtion för att offentligt biträde skulle förordnas (jfr MIG 2006:2). Ett beslut att förordna offentligt biträde förelåg emellertid redan. Något beslut att entlediga B från hans uppdrag som offentligt biträde har inte meddelats utan han har i praktiken fungerat som offentligt biträde i ärendet och målet enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen och också beviljats ersättning för detta av verket. Mot denna bakgrund, och eftersom verkställighetsmålet inte kan anses ha varit avslutat när handläggningen hos migrationsdomstolen fortfarande pågick, kan B inte på av migrationsdomstolen anförda skäl frånkännas ersättning för arbete och tolkutlägg. Migrationsdomstolens beslut i fråga om ersättning skall därför undanröjas och målet visas åter till domstolen för fortsatt handläggning av ersättningsfrågan.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen undanröjer migrationsdomstolens dom såvitt avser frågan om ersättning till B och visar målet åter till migrationsdomstolen för fortsatt handläggning av den frågan.