MIG 2020:9

Ett offentligt biträde kan beviljas ersättning för arbete avseende frågan om återreseförbud i vissa fall. En förutsättning för att beviljas ersättning är dock att förordnandet fortfarande gäller. En nöjdförklaring innebär att ärendet om avvisning eller utvisning inte kan överklagas och att ärendet avslutas. Då upphör även förordnandet som offentligt biträde.

Samtidigt

Migrationsverket förordnade den 17 oktober 2019 KR som offentligt biträde för MT i ett ärende om avvisning eller utvisning. Efter att MT återtagit sin asylansökan beslutade Migrationsverket den 21 oktober 2019 att avskriva hans ärende och avvisa honom. Samtidigt beslutade Migrationsverket att förbjuda honom att återvända till Sverige (återreseförbud) på grund av risk för att han skulle avvika. MT nöjdförklarade sig den 24 oktober 2019.

MT överklagade beslutet om återreseförbud. Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2019-12-02, ordförande Åhammar), avslog överklagandet.

MT överklagade domen och yrkade att prövningstillstånd skulle beviljas och att återreseförbudet skulle upphävas. KR yrkade ersättning för 30 minuters arbete som offentligt biträde i Migrationsöverdomstolen. I kostnadsräkningen angavs att arbetet avsåg åtgärder för att överklaga migrationsdomstolens beslut att avslå MT:s överklagade avseende återreseförbud.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2020-04-29, Benson, Eriksson och Gullfeldt, referent /föredragande Lif), meddelade inte prövningstillstånd i fråga om återreseförbud och yttrade rörande ersättning till offentligt biträde:

Ett offentligt biträde ska förordnas bl.a. i vissa mål och ärenden om avvisning eller utvisning (18 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen [2005:716]). Biträdet har enligt 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) rätt till skälig ersättning för bl.a. arbetet som uppdraget har krävt.

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska som huvudregel innehålla en tidsfrist inom vilken utlänningen frivilligt ska lämna landet i enlighet med beslutet. Om det inte finns förutsättningar att bestämma en tidsfrist för frivillig avresa ska i vissa fall ett återreseförbud meddelas (8 kap.21 och 23 §§utlänningslagen).

En utlänning som har rätt att överklaga ett beslut om avvisning eller utvisning kan förklara att han eller hon avstår från att överklaga beslutet eller domen i den delen (nöjdförklaring). En nöjdförklaring kan inte tas tillbaka (15 kap.1 och 3 §§utlänningslagen).

Om ett offentligt biträde förordnas i mål eller ärende om avvisning eller utvisning upphör förordnandet när avlägsnandebeslutet vunnit laga kraft. I övriga fall upphör förordnandet när ärendet har avslutats (MIG 2007:50).

Migrationsöverdomstolens bedömning

Ett beslut om återreseförbud är ett separat beslut och inte en del av ett beslut om avlägsnande (se MIG 2013:24). När Migrationsverket, som i MT:s fall, beslutat om avlägsnande och återreseförbud samtidigt finns dock enligt Migrationsöverdomstolen ett sådant samband mellan besluten att det finns rättsligt stöd för att bevilja ett offentligt biträde, som är förordnad i ett ärende om avvisning eller utvisning, ersättning också för den delen av arbetet som hänför sig till frågan om återreseförbud.

En förutsättning för att beviljas ersättning som offentligt biträde är dock att arbetet utförts vid en tidpunkt när förordnandet fortfarande gäller. MT:s nöjdförklaring innebar att beslutet om avvisning därefter inte kunde överklagas vilket innebär att ärendet om avvisning avslutades i oktober 2019. Därmed upphörde också KR:s förordnande som offentligt biträde. Det arbete som KR begärt ersättning för har enligt inlämnad kostnadsräkning utförts den 13 december 2019, det vill säga efter att förordnandet upphört. Hon är därför inte berättigad till ersättning för det nedlagda arbetet.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår KR:s yrkande om ersättning som offentligt biträde.