MIG 2009:10

En dom avseende uppehållstillstånd på grund av studier då ansökan gjorts från ett annat land än Sverige tillhör inte det slags avgörande som enligt någon bestämmelse i utlänningslagen eller av annat skäl gäller omedelbart. En sådan dom ska således vara lagakraftvunnen för att vara verkställbar. Möjlighet för migrationsdomstol att förordna om omedelbar verkställighet saknas.

A ingav ansökan om uppehållstillstånd för studier till den svenska ambassaden i Dhaka, Bangladesh, den 1 juni 2008.

Migrationsverket

Migrationsverket beslutade den 24 juli 2008 att avslå A:s ansökan. Som skäl för beslutet angavs att hon inte visat att hon hade sin försörjning tryggad under studietiden.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen

A överklagade beslutet och yrkade att hon skulle beviljas det sökta tillståndet samt anförde i huvudsak följande. Att tillgångarna på hennes bankkonto var otillräckliga berodde på ett räknefel. Tillräckliga medel finns på hennes bankkonto. A ingav till migrationsdomstolen bl.a. ett kontoutdrag och ett bankcertifikat.

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och anförde sammanfattningsvis att det inte var visat att A förfogade över tillräckliga medel för sin försörjning under den planerade studietiden.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen (2008-09-29, Molander), biföll överklagandet och beviljade A ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier från den 29 augusti 2008 till den 20 juni 2010 samt förordnade att domen skulle gälla omedelbart.

Domstolen yttrade bl.a. att A visat att hon förfogar över medel som tryggar hennes försörjning under den tänkta studietiden.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och yrkade att migrationsdomstolens dom skulle upphävas samt att Migrationsverkets beslut av den 24 juli 2008 skulle fastställas. Beträffande rätten till uppehållstillstånd för studier anförde verket i huvudsak att det inte är visat att A förfogar över tillräckliga medel för sin försörjning under den planerade studietiden.

Vad gäller migrationsdomstolens förordnande om att domen ska gälla omedelbart anförde Migrationsverket bl.a. följande. Laga stöd för förvaltningsdomstol att förordna att domen ska gälla omedelbart kan finnas vid en e contrariotolkning av 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Om det finns avvikande bestämmelser i en specialförfattning ska dessa och inte förvaltningsprocesslagen tillämpas. Migrationsverket har enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) en möjlighet att förordna om att verkets beslut om avvisning får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft. Någon motsvarande bestämmelse som ger domstolarna samma möjlighet har inte införts i lagen. Det finns därför skäl att fråga sig om migrationsdomstolarna kan förordna att en dom där uppehållstillstånd beviljas ska gälla omedelbart. Förordnande om att domen ska gälla omedelbart innebär att Migrationsverket omgående är skyldigt att utfärda bevis om uppehållstillstånd till den utlänning som berörs av beslutet och låta denne resa in i landet. Migrationsverket har därmed effektivt förtagits sin rätt att överklaga beslutet. Skulle Migrationsverket i detta läge ändå överklaga beslutet torde det saknas rättslig grund för att återkalla det utgivna tillståndet med hänsyn till att detta är ett gynnande förvaltningsbeslut. Förordnande om att en dom om att bevilja uppehållstillstånd ska gälla omedelbart har liten praktisk betydelse för den enskilde i de fall Migrationsverket finner att domen inte ska överklagas. Tiden från det att domen meddelas till det att den enskilde utlänningen erhåller sitt uppehållstillstånd torde i de flesta fall vara lika lång med eller utan ett sådant förordnande.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2009-03-24, Wahlqvist, Råberg och Åberg, referent), yttrade:

Migrationsverket har anfört att det varken är möjligt eller lämpligt att förordna att en dom om uppehållstillstånd för studier ska gälla omedelbart.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att en dom avseende uppehållstillstånd på grund av studier då ansökan gjorts från ett annat land än Sverige inte tillhör det slags avgörande som enligt någon bestämmelse i utlänningslagen eller av annat skäl gäller omedelbart. En sådan dom ska således vara lagakraftvunnen för att vara verkställbar.

Frågan är då om migrationsdomstolen har haft rätt att förordna att domen ändå ska gälla omedelbart. Inom olika rättsområden kan en domstol med stöd av en uttrycklig regel i en specialförfattning ges rätt att förordna avseende verkställigheten av ett meddelat beslut. När det gäller utlänningslagstiftningen finns t.ex. i 8 kap. 6 § utlänningslagen en uttrycklig bestämmelse om att Migrationsverket får förordna om omedelbar verkställighet under vissa förutsättningar. Migrationsdomstolen har inte angett med vilket lagstöd den har förordnat att den överklagade domen ska gälla omedelbart. Migrationsöverdomstolen finner att det i brist på uttryckligt lagstöd saknas möjlighet att förordna om omedelbar verkställighet i mål rörande uppehållstillstånd.

I målet är upplyst att A efter att Migrationsöverdomstolen beslutat att inte meddela inhibition i målet har rest in i landet och påbörjat sina studier. Eftersom migrationsdomstolens dom således redan verkställts föranleder inte vad Migrationsverket anfört avseende förordnandet om omedelbar verkställighet någon vidare åtgärd.

Migrationsöverdomstolen finner i likhet med migrationsdomstolen att A uppfyller kraven för uppehållstillstånd för studier och att det därför finns förutsättningar att bevilja henne ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Migrationsverkets överklagande ska således avslås.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.