MIG 2009:7

För att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska kunna beviljas krävs att sökanden uppvisar sitt pass i original för berörd svensk myndighet.

Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen

Vid Sveriges ambassad i Ankara ansökte A tillsammans med sina barn B och C den 29 januari 2007 om uppehållstillstånd i Sverige grundat på anknytning till A:s i Sverige bosatte make D.

Migrationsverket avslog den 14 mars 2008 A:s ansökan och anförde bl.a. följande. A har inte uppvisat någon passhandling ur serie G. Hon har ett pass utfärdat den 18 december 2006 ur serie S, vilket gäller till och med den 17 december 2010. Av Migrationsverkets författningssamling, Migrationsverkets föreskrifter angående irakiska pass (MIGRFS 05/2007), framgår att irakiska hemlandspass av serie G är godkända som resehandlingar under förutsättning att passen i övrigt uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 § utlänningsförordningen (2006:97). Övriga irakiska passhandlingar, undantaget diplomat- och tjänstepass som uppfyller föreskrifternas krav, gäller inte som resehandling i Sverige. Kravet på pass vid beviljande av tidsbegränsat uppehållstillstånd har fastslagits av Migrationsöverdomstolen i MIG 2007:54. Eftersom A och D inte stadigvarande sammanbott utomlands och inget av undantagen i utlänningslagen (2005:716) är tillämpligt kan endast ett tidsbegränsat uppehållstillstånd komma i fråga. Mot bakgrund av att giltigt pass saknas ska A:s ansökan om uppehållstillstånd avslås.

I separata beslut avslog Migrationsverket samma dag även B:s och C:s ansökningar om uppehållstillstånd och anförde att B och C visserligen har giltiga passhandlingar men då A:s ansökan avslagits saknas förutsättningar för att bevilja B och C uppehållstillstånd.

A överklagade för sig och sina barn besluten till migrationsdomstolen och vidhöll där sin talan. Till migrationsdomstolen ingavs en färgkopia av ett irakiskt pass ur serie G utfärdat i A:s namn.

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. att mot bakgrund av den grundliga äkthetsbedömning som anses nödvändig när det gäller utländska passhandlingar är det inte möjligt för verket att utan vidare utredning av i första hand åberopad passhandlings existens och i andra hand dess äkthet medge det sökta uppehållstillståndet.

Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen (2008-07-31, ordförande Granholm samt tre nämndemän), beviljade A, B och C tidsbegränsade uppehållstillstånd för perioden 31 juli 2008-31 juli 2010. Domstolen anförde i huvudsak följande. Migrationsöverdomstolen har i MIG 2007:54 uttalat att uppehållstillstånd inte kan beviljas den som ansöker om tidsbegränsat uppehållstillstånd i landet på grund av anknytning om denne inte har ett giltigt pass. Huruvida en giltig passhandling föreligger eller inte är emellertid en bevisfråga och inte en fråga som är beroende av om Migrationsverket medger att giltig passhandling föreligger. Migrationsverket har inte riktat några konkreta invändningar mot företedd passkopia. Migrationsdomstolen anser att A genom att först förete kopia av sitt pass ur serie S och därefter förete färgkopia av sitt pass ur serie G visat att hon har ett giltigt irakiskt pass. Vid sådant förhållande ska A, då inget annat hinder föreligger, beviljas uppehållstillstånd grundat på anknytning till D. Vid denna utgång ska även barnen B och C beviljas uppehållstillstånd. Tillstånden ska gälla i två år.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom till Migrationsöverdomstolen och yrkade att Migrationsöverdomstolen med ändring av migrationsdomstolens dom skulle fastställa verkets beslut att avslå ansökan om uppehållstillstånd. Som grund för sin talan anförde Migrationsverket i huvudsak följande. Av MIGRFS 05/2007 framgår att irakiska pass av serie G är godkända som resehandlingar under förutsättning att passen i övrigt uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 § utlänningsförordningen. Den kopia som A gett in till migrationsdomstolen är inte en passhandling. Genom att ge in en kopia av en resehandling, vars äkthet inte kunnat bedömas, har A inte visat att hon faktiskt är i besittning av en giltig resehandling. Kopian möjliggör inte någon närmare granskning av om de formkrav som ställs på originalhandlingen för att den ska kunna anses utgöra en giltig resehandling är uppfyllda. Den enda bedömning som migrationsdomstolen har haft möjlighet att göra med utgångspunkt i kopian är om A gjort sannolikt att hon har en giltig passhandling. En sådan sannolikhetsbedömning utgör inte en tillräcklig grund för bedömningen att det absoluta passkrav som gäller enligt 2 kap. 1 § utlänningslagen ska anses vara uppfyllt.

A bestred bifall till överklagandet och anförde till stöd härför bl.a. att pass i original hade förevisats vid Sveriges ambassad i Ankara.

Migrationsverket medgav härefter ansökan om uppehållstillstånd och anförde bl.a. följande. Verket vidhåller sin tidigare inställning vad gäller frågan om kravet på att passhandling ska inges i original vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det har framkommit att A den 4 december 2008 har uppvisat en irakisk passhandling ur serie G i original vid Sveriges ambassad i Ankara. Handlingen har av ambassadpersonal bedömts som äkta och den ingivna handlingen får anses uppfylla de formkrav som ställs i 2 kap. 4 § utlänningsförordningen. Innehavet av en giltig resehandling får således anses styrkt.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2009-03-31, Wahlqvist, Lagebrant Torén, referent, och Brege Gefvert), yttrade:

I 2 kap. 1 § utlänningslagen anges att en utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha pass. Enligt 2 kap. 2 § andra stycket samma lag får regeringen eller efter regeringens bemyndigande Migrationsverket meddela föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.

I 2 kap. 4 § utlänningsförordningen anges vilka krav som ställs på en giltig passhandling.

En resehandling får godtas som pass (hemlandspass), om handlingen är utfärdad av en behörig myndighet i det land där innehavaren är medborgare samt uppfyller de förutsättningar som anges i andra-fjärde styckena.

I handlingen ska det finnas

1. uppgifter om innehavarens medborgarskap och fullständiga namn samt födelsedatum och födelseort,

2. uppgift om handlingens giltighetstid,

3. innehavarens namnteckning,

4. uppgift om vilken myndighet som har utfärdat handlingen,

5. uppgift om handlingens giltighet för resa till Sverige, och

6. ett välliknande fotografi av innehavaren.

En handling får inte godtas som pass om den inte tillåter återresa till hemlandet eller inresa till tredje land.

Handlingen ska vara avfattad på svenska, danska, norska, engelska, franska, italienska, spanska eller tyska eller vara försedd med en bestyrkt översättning till något av dessa språk.

Migrationsöverdomstolen gör följande bedömning.

Migrationsöverdomstolen har uttalat (jfr MIG 2007:30 och MIG 2007:54) att uppehållstillstånd i Sverige inte kan beviljas den som ansöker om tidsbegränsat uppehållstillstånd i landet om denne inte har ett giltigt pass. Fråga i målet är om det för beviljande av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd krävs att pass uppvisas i original för berörd svensk myndighet.

Ett grundläggande rekvisit för att få vistas i landet är enligt 2 kap. 1 § utlänningslagen att utlänningen har pass. Passkravet i utlänningslagen har övergripande syften såsom att säkerställa den generella utlänningskontrollen och identiteten på de utlänningar som reser in i och vistas i Sverige. I 2 kap. 4 § utlänningsförordningen anges vilka krav som ställs på en resehandling för att godtas som pass. Migrationsöverdomstolen finner att en kopia av ett pass inte uppfyller där angivna formkrav. Migrationsöverdomstolen finner således, i likhet med Migrationsverket, att det finns ett krav på uppvisande av pass i original för berörd svensk myndighet för att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska kunna beviljas.

Till migrationsdomstolen ingav A pass ur serie G endast i kopia. Förutsättningar att bevilja A ett tidsbegränsat uppehållstillstånd förelåg således inte vid tidpunkten för migrationsdomstolens dom. A har hos Migrationsöverdomstolen uppgett att hon förevisat sitt pass i original vid Sveriges ambassad i Ankara. Migrationsverket har därefter uppgett att innehavet av en giltig resehandling därmed får anses styrkt och medger ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen finner inte skäl att frångå parternas samstämmiga uppfattning i målet. Migrationsöverdomstolen fastställer således migrationsdomstolens domslut.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen fastställer migrationsdomstolens domslut.