MIG 2018:1

Ett beslut om återreseförbud som Polismyndigheten har meddelat i samband med ett beslut om avvisning får i regel inte överklagas till Migrationsöverdomstolen.

Polismyndigheten

Polismyndigheten beslutade den 26 juli 2017 att med stöd av 8 kap. 2 § 6 och 8 kap. 23 §utlänningslagen (2005:716) avvisa NA och förena beslutet med ett återreseförbud. Tiden för återreseförbudet bestämdes till två år. Samma dag beslutade Polismyndigheten att ta NA i förvar. Polismyndigheten beslutade också att förordna offentligt biträde för NA i ärendena om avvisning och förvar.

Migrationsverket

NA överklagade beslutet om återreseförbud till Migrationsverket och yrkade att det skulle undanröjas. Migrationsverket beslutade den 4 augusti 2017 att avslå överklagandet. Sedan NA överklagat Migrationsverkets beslut beslutade Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2017-09-07, ordförande Buch), att avslå överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

NA överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att beslutet om återreseförbud skulle undanröjas.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2018-01-09, Benson, Briheim Fällman och Berendt, referent), yttrade:

Den fråga som aktualiseras i målet är om migrationsdomstolens beslut i mål om återreseförbud som beslutats av Polismyndigheten i första instans får överklagas till Migrationsöverdomstolen.

1. Tillämpliga bestämmelser m.m.

Av 14 kap. 1 § utlänningslagen framgår att en förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas endast i de fall som anges i detta kapitel.

Polismyndighetens beslut om avvisning får överklagas till Migrationsverket. Om Polismyndighetens beslut om avvisning har fattats i samband med ett beslut om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering överklagas dock avvisningsbeslutet till en migrationsdomstol (14 kap. 2 § utlänningslagen).

Migrationsverkets beslut får överklagas till en migrationsdomstol, om beslutet innebär bl.a. avvisning (14 kap. 3 § utlänningslagen).

Polismyndighetens eller Migrationsverkets beslut att meddela återreseförbud eller att upphäva ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa får överklagas till en migrationsdomstol. Polismyndighetens beslut om återreseförbud som meddelas i samband med ett beslut om avvisning överklagas dock i samma ordning som beslutet om avvisning (14 kap. 7 a § första stycket utlänningslagen).

En migrationsdomstols beslut överklagas till Migrationsöverdomstolen. En migrationsdomstols beslut i mål om avvisning som i första instans prövats av Polismyndigheten får dock inte överklagas i andra fall än de som avses i 14 kap. 2 § andra meningen (16 kap. 9 § första stycket utlänningslagen).

Den 1 mars 2017 infördes den andra meningen i 14 kap. 7 a § första stycket utlänningslagen. I förarbetena som ligger till grund för införandet uttalas bl.a. följande. Polismyndighetens beslut om återreseförbud som meddelas i samband med ett beslut om avvisning, ska överklagas i samma ordning, dvs. till samma instans, som beslutet om avvisning. Detta bör gälla även om endast ett av besluten överklagas. Enligt 16 kap. 9 § utlänningslagen kan Polismyndighetens beslut om avvisning inte överklagas vidare till Migrationsöverdomstolen. Ett beslut om återreseförbud som meddelas i samband med ett avvisningsbeslut bör inte heller kunna överklagas till Migrationsöverdomstolen. (Prop. 2016/17:61 s. 28.)

2. Migrationsöverdomstolens bedömning

Polismyndigheten har beslutat att avvisa NA med stöd av 8 kap. 2 § 6 utlänningslagen. Polismyndighetens beslut om återreseförbud har meddelats samma dag som beslutet att avvisa NA. Beslutet om återreseförbud har alltså meddelats i samband med ett beslut om avvisning och ska därmed enligt 14 kap. 7 a § första stycket andra meningen utlänningslagen överklagas i samma ordning som beslutet om avvisning, alltså till samma instanser som beslutet om avvisning får överklagas.

Av 14 kap.2 och 3 §§utlänningslagen följer att det beslut om återreseförbud som Polismyndigheten har meddelat NA i samband med beslutet om avvisning överklagas till Migrationsverket och sedan till migrationsdomstolen. Eftersom en migrationsdomstols beslut i mål om avvisning, som i första instans prövats av Polismyndigheten, enligt huvudregeln i 16 kap. 9 § utlänningslagen inte får överklagas till Migrationsöverdomstolen, kan inte heller migrationsdomstolens beslut avseende återreseförbudet överklagas till Migrationsöverdomstolen. NA:s överklagande ska därför avvisas.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avvisar överklagandet.