MIG 2018:15

Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas på grund av arbete måste migrationsdomstolen säkerställa att det finns tillräcklig information i målet för att avgöra om utlänningen har gjort sig skyldig till sådan brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet som ska beaktas vid prövningen av ansökan om uppehållstillstånd

GA har sedan den 1 maj 2011 haft tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för arbete hos olika arbetsgivare. Hans senaste tillstånd löpte till den 4 september 2016.

Hans maka, MR, och barn, MA och KA har under motsvarande perioder haft uppehålls- och arbetstillstånd respektive uppehållstillstånd som familjemedlemmar till honom.

Familjen, inklusive yngste sonen YA, ansökte därefter om nya uppehålls- och arbetstillstånd.

Migrationsverket

Migrationsverket beslutade den 19 april 2017 att avslå familjens ansökningar och att utvisa dem. Som skäl för beslutet avseende GA angav Migrationsverket i huvudsak att det inte var visat att förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716) har varit uppfyllda under en sammanlagd period om fyra år under tidigare tillståndsperioder och att det inte heller framkommit några andra skäl att bevilja honom uppehållstillstånd. Avseende övriga familjemedlemmar motiverades besluten i huvudsak med att GA:s ansökan inte hade beviljats och att de därför inte kunde beviljas tillstånd som familjemedlemmar till honom. Det fanns inte heller några andra skäl att bevilja dem uppehållstillstånd. Beträffande MR anförde Migrationsverket även att det inte förelåg några skäl att frångå huvudregeln att en ansökan på grund av arbete ska ges in och beviljas före inresa i landet.

Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen

Familjen överklagade Migrationsverkets beslut.

Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (2018-03-13, ordförande Löndahl), beslutade att bevilja samtliga familjemedlemmar permanent uppehållstillstånd. Som skäl anfördes att de brister som förekommit avseende tidigare tillståndsperioder vid en helhetsbedömning inte utgjorde tillräcklig grund för att avslå GA:s ansökan. Hans medsökande familjemedlemmar ansågs då också ha rätt till permanenta uppehållstillstånd.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade domen och yrkade att målet skulle återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning och förde fram bland annat följande. Migrationsdomstolen har i domen inte tagit ställning till om det finns skäl att vägra familjen uppehållstillstånd. Vid en prövning enligt 5 kap.utlänningslagen ska särskilt beaktas om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. För att en bedömning ska kunna göras bör eventuella registreringar i misstanke- och belastningsregistret kontrolleras. Så har inte skett, enligt vad som framgår av domen och av registreringar i ärendehanteringssystemet, innan migrationsdomstolen biföll överklagandet.

Behovs- och proportionalitetsprinciper gäller för Migrationsverkets möjligheter till sökning i registren. Migrationsverket får normalt hämta uppgifter ur registren inför bifallsbeslut men inte inför avslag. Uppgifter avseende en person med ett avslutat ärende får inte inhämtas av Migrationsverket. Ärendet anses pågående om det handläggs vid Migrationsverket eller processas av verket i migrationsdomstolen. Eftersom Migrationsverkets inställning i migrationsdomstolen har varit att överklagandet ska avslås har det inte funnits skäl att inhämta registeruppgifter. Migrationsverket anser sig förhindrat att, efter att målet avslutats i migrationsdomstolen och inte har tagits upp till prövning av Migrationsöverdomstolen, göra registerslagningar. Om utgången i målet påverkats av bristen i migrationsdomstolens handläggning kan därför inte bedömas. Då detta utgör en allvarlig brist i handläggningen bör målet av denna orsak visas åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2018-06-29, Benson, Briheim Fällman och Johansson, referent), meddelade prövningstillstånd och yttrade:

Tillämpliga bestämmelser m.m.

Av 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

Ett permanent uppehållstillstånd får bl.a. beviljas en utlänning som har haft uppehållstillstånd för arbete i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren (5 kap. 5 § utlänningslagen). Om inte permanent uppehållstillstånd beviljas, ska utlänningen lämna landet (prop. 2007/08:147 s. 30).

Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap.utlänningslagen ska det, utom i fall som avses i 1, 2, 2 a, 2 d, 3 eller 4 §, särskilt beaktas om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet (5 kap. 17 § första stycket utlänningslagen).

I förarbetena till utlänningslagen anges bl.a. följande. För att uppehållstillstånd på grund av utlänningens brottslighet ska kunna vägras bör det av rättssäkerhetsskäl finnas en lagakraftvunnen dom som avser fängelsestraff av inte allt för kort varaktighet. Även en överklagad dom i ett mål om grovt brott som inte vunnit laga kraft bör kunna utgöra ett särskilt skäl mot att, åtminstone för tillfället, bevilja uppehållstillstånd. Endast då det är fråga om brottslighet som ligger på gränsen till vad som ensamt kan hindra uppehållstillstånd bör annan misskötsamhet kunna vägas in. Det måste då vara fråga om förhållanden som är otvetydigt konstaterade, exempelvis en av utlänningen erkänd gärning som kan bedömas komma att leda till fällande dom. De skäl som den sökande kan åberopa för att få tillstånd ska vägas mot de skäl som talar mot att tillstånd beviljas. (Prop. 2004/05:170 s. 202 och 283 f.)

Migrationsöverdomstolens bedömning

En migrationsdomstol som överväger att bevilja uppehållstillstånd i ett mål där det som föreskrivs i 5 kap. 17 § första stycket utlänningslagen ska beaktas ska se till att det finns tillräcklig information i målet för att kunna göra en sådan bedömning. Om information inte i tillräcklig utsträckning har tillförts målet på annat sätt ska migrationsdomstolen inhämta relevant information.

Migrationsdomstolen har genom den överklagade domen beviljat GA permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § utlänningslagen. Migrationsdomstolen hade då att ta i beaktande om GA gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Varken av domen eller av handlingarna i övrigt framgår att domstolen beaktat vad som föreskrivs i 5 kap. 17 § första stycket utlänningslagen eller ens haft tillgång till relevant information för att göra en sådan bedömning. Migrationsdomstolen har därmed inte gjort en korrekt prövning av förutsättningarna att bevilja honom uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen anser därför att det föreligger sådana brister i migrationsdomstolens handläggning att den överklagade domen ska undanröjas.

Eftersom migrationsdomstolen har beviljat övriga familjemedlemmar permanent uppehållstillstånd som anhöriga till GA ska domen i sin helhet undanröjas och målet visas åter till domstolen för ny handläggning.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen undanröjer migrationsdomstolens dom och visar målet åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.