MIG 2019:8

När Migrationsverket har återkallat eller upphävt en utlännings Schengenvisering och Polismyndigheten har fattat ett beslut om avvisning av utlänningen ska ett överklagande av avvisningsbeslutet prövas av Migrationsverket som första instans.

Migrationsverket

Franska myndigheter beslutade den 12 juli 2018 att bevilja MB en Schengenvisering som var giltig i 90 dagar under perioden 12 juli 20187 januari 2019. Migrationsverket beslutade den 22 november 2018 att upphäva MB:s visering. Polismyndigheten beslutade därefter den 27 november 2018 att avvisa MB från Sverige, att inte meddela någon tidsfrist för frivillig avresa och att avvisningsbeslutet skulle förenas med tre års återreseförbud.

Migrationsverket som överlämnade överklagandet till migrationsdomstolen

MB överklagade Polismyndighetens beslut till Migrationsverket som överlämnade överklagandet till migrationsdomstolen. Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2018-12-06, ordförande Lindén), ändrade det överklagade beslutet på så sätt att längden på återreseförbudet bestämdes till två år, men avslog överklagandet i övrigt.

Polismyndigheten överklagade beslutet och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle meddela prövningstillstånd och återförvisa ärendet till Migrationsverket för prövning av verket som första instans. Det råder osäkerhet om hur 14 kap. 2 § andra meningen utlänningslagen (2005:716) ska tillämpas. Osäkerhet råder bl.a. om undantaget i andra meningen över huvud taget är tillämpligt när beslutet om upphävande av viseringen är fattat av en myndighet (Migrationsverket) och beslutet om avvisning är fattat av en annan myndighet (Polismyndigheten).

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2019-05-29, Benson, Eriksson och C Bohlin, referent /föredragande Nilsson), yttrade:

Av 16 kap. 9 § första stycket utlänningslagen framgår att en migrationsdomstols beslut i mål om avvisning som i första instans prövats av Polismyndigheten inte får överklagas i andra fall än de som avses i 14 kap. 2 § andra meningen.

Polismyndighetens beslut om avvisning får överklagas till Migrationsverket. Om Polismyndighetens beslut om avvisning har fattats i samband med ett beslut om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering överklagas dock avvisningsbeslutet till en migrationsdomstol (14 kap. 2 § utlänningslagen).

I förarbetena (prop. 2014/15:32 s. 19-20) framgår att de nu nämnda bestämmelserna har föregåtts av att dåvarande Rikspolisstyrelsen påtalade att Polismyndighetens beslut om avvisning överklagades till Migrationsverket och myndighetens beslut om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering överklagades till en migrationsdomstol, alltså till två olika instanser. Rikspolisstyrelsen ansåg att regeringen borde se över reglerna och dessas lämplighet. Regeringen delade Rikspolisstyrelsens uppfattning att det framstod som en mindre lyckad ordning att Polismyndighetens beslut om avvisning respektive upphävande och återkallelse av visering överklagades till skilda instanser, åtminstone i de fall Polismyndigheten fattat de båda besluten i ett sammanhang. Regeringen ansåg därför att det ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv var lämpligast att beslut av aktuellt slag som fattats i samband med varandra i underinstans också skulle överprövas tillsammans och att den gemensamma prövningen skulle göras av en migrationsdomstol.

I detta mål har beslutet om avvisning och återreseförbud fattats av Polismyndigheten medan beslutet om upphävande av Schengenviseringen har fattats av Migrationsverket. Situationen är alltså inte den som bestämmelsen i 14 kap. 2 § andra meningen utlänningslagen tar sikte på, dvs. att samma myndighet, Polismyndigheten, har fattat ett beslut om avvisning och i samband med det ett beslut om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering. Polismyndighetens beslut skulle alltså ha överklagats till och prövats av Migrationsverket.

När Polismyndigheten fattar beslut om avvisning som första instans får enligt huvudregeln i 16 kap. 9 § utlänningslagen migrationsdomstolens beslut inte överklagas. Migrationsdomstolens dom i målet om avvisning av MB får därmed inte överklagas. Detsamma gäller enligt 14 kap. 7 a § första stycket migrationsdomstolens avgörande i frågan om återreseförbud för henne (MIG 2018:1). Migrationsöverdomstolen kan alltså inte pröva Polismyndighetens överklagande. Överklagandet ska därför avvisas.

Migrationsöverdomstolens avgörande: Migrationsöverdomstolen avvisar överklagandet.