MIG 2023:1

Misshandel av normalgraden som begicks fem och ett halvt år tidigare väcker tveksamhet om utlänningens förväntade levnadssätt. Vid en samlad och framåtsyftande bedömning av denna tveksamhet och övriga omständigheter i målet har det inte funnits förutsättningar att bevilja ett permanent uppehållstillstånd.

MH har sedan 2016 status som alternativt skyddsbehövande och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd. I samband med en förlängningsansökan ansökte han också om ett permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverket

Migrationsverket beslutade den 16 december 2021 att bevilja honom ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd fram till den 24 november 2023, att inte bevilja honom flyktingstatusförklaring och att avslå ansökan om permanent uppehållstillstånd. Som skäl för att avslå ansökan om permanent uppehållstillstånd förde Migrationsverket fram bl.a. följande. MH har dömts till villkorlig dom med samhällstjänst för ett fall av misshandel mot sin dåvarande maka, begånget den 30 juni 2017. Det har inte kommit fram att han är skäligen misstänkt för något annat brott än det han har dömts för. Eftersom brottsligheten han gjort sig skyldig till är begången förhållandevis nära i tid ska den beaktas vid bedömningen av MH:s förväntade levnadssätt enligt 5 kap. 7 § 2 utlänningslagen (2005:716). Trots att försörjningskravet är uppfyllt finns det därför skäl att vägra honom permanent uppehållstillstånd med hänvisning till hans förväntade levnadssätt.

Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen

MH överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2022-03-24, ordförande Melander) som avslog överklagandet med motiveringen att det inte kommit fram skäl till att göra en annan bedömning än den som Migrationsverket gjort.

MH överklagade migrationsdomstolens dom och förde fram bl.a. följande. Han dömdes bara till 50 timmars samhällstjänst. Han har en fast anställning, en bostad och är integrerad i det svenska samhället. Han bifogar bl.a. ett intyg om hur han sköter sitt arbete.

Migrationsverket ansåg att överklagandet skulle avslås och förde fram bl.a. följande. MH är dömd för att ha misshandlat sin dåvarande maka, som nu har skyddad adress. Brottmålsdomen fick laga kraft under 2021 och brottsligheten ligger relativt nära i tiden. MH har alltså under sin tid med tidsbegränsat uppehållstillstånd dömts för misshandel av normalgraden. Det är inte fråga om ringa eller bagatellartad brottslighet, utan snarare om allvarlig sådan, inte minst utifrån att den skett mot en närstående. MH:s vandel är därför vid en framåtsyftande helhetsbedömning i sig tillräcklig för att ifrågasätta hans förväntade levnadssätt och därmed vägra ett permanent uppehållstillstånd. I bedömningen har även vägts in att MH har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige, att han har fortsatt rätt att vistas i Sverige och att han har möjlighet att inom en relativ snar framtid på nytt ansöka om ett permanent uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i den del av målet som gäller permanent uppehållstillstånd och förklarat frågan om prövningstillstånd vilande för målet i övrigt.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, (2023-01-19, Fridström, L Axelsson, referent och Johansson / föredragande Becker), yttrade:

1. Det målet gäller

MH har ansökt om ett permanent uppehållstillstånd och frågan är om det med hänsyn till hans förväntade levnadssätt finns tveksamhet om att ett sådant tillstånd bör beviljas.

2. Rättslig reglering m.m.

En utlänning som är alternativt skyddsbehövande kan efter tre år med tidsbegränsat uppehållstillstånd under vissa förutsättningar få ett permanent uppehållstillstånd. Ett sådant ska beviljas bl.a. om de särskilda kraven i 5 kap. 7 § utlänningslagen är uppfyllda (5 kap. 1 a § tredje stycket utlänningslagen).

Ett sådant särskilt krav är att det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte finns någon tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas (5 kap. 7 § 2 utlänningslagen).

I förarbetena till bestämmelsen i 5 kap. 7 § 2 utlänningslagen uttalas bl.a. följande (prop. 2020/21:191 s. 69). Det är inte rimligt att en person som under sin tid i landet med tidsbegränsat uppehållstillstånd har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet, i anslutning till detta ska beviljas ett permanent uppehållstillstånd utan att någon prövning av lämpligheten i detta görs.

Av samma förarbeten framgår vidare bl.a. följande (s. 169). Vandelskravet är delvis utformat efter förebild av det vandelskrav som gällde möjligheten att bevilja ett tidsbegränsat i stället för permanent uppehållstillstånd i den tidigare lydelsen av 5 kap. 7 § utlänningslagen. Det innebär att viss ledning kan hämtas från tidigare förarbetsuttalanden och praxis. Det är en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet som ska göras.

I avgörandet MIG 2010:19 som rör 5 kap. 7 § utlänningslagen i dess tidigare lydelse, bedömdes skäliga misstankar om upprepad våldsbrottslighet som antecknats i misstankeregistret och tidigare utfärdat besöksförbud väcka tveksamhet om utlänningens förväntade levnadssätt. Vid en samlad bedömning av denna tveksamhet och övriga omständigheter i målet fanns det skäl att tidsbegränsa uppehållstillståndet.

3. Migrationsöverdomstolens bedömning

Det är den enskilde i egenskap av sökande som ska visa att förutsättningarna för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd är uppfyllda. Det ska i varje enskilt fall göras en samlad och framåtsyftande bedömning, där skälen för ett permanent uppehållstillstånd måste vägas mot omständigheterna som väcker tveksamhet kring utlänningens förväntade levnadssätt. En sådan omständighet är att utlänningen gjort sig skyldig till relativt allvarlig brottslighet (prop. 2020/21:191 s. 69, jfr prop. 2004/05:170 s. 282).

Det framgår att MH har ett arbete som han sköter mycket bra och att han har en fast bostad, vilka är skäl som talar för ett permanent uppehållstillstånd. Han har dock dömts till villkorlig dom och samhällstjänst för ett fall av misshandel av normalgraden som begicks 2017, som är en sådan omständighet som väcker tveksamhet kring hans förväntade levnadssätt.

Vid en samlad och framåtsyftande bedömning av MH:s förväntade levnadssätt där de skäl som talar för ett permanent uppehållstillstånd har vägts mot det brott han begått, finns det tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas. Han kan därför inte i nuläget beviljas ett sådant tillstånd. Överklagandet ska därmed avslås i den delen.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet i den del det rör permanent uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet i övrigt. Migrationsdomstolens dom står därmed fast.