MÖD 2000:14

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till nuvarande och utökad produktion av kemikalier och plastprodukter ----- Bestämmelsen om igångsättningstid i 18 § 2 st. miljöskyddslagen anger den tidpunkt då den i tillståndet avsedda verksamheten som kräver byggnadsåtgärder senast ska sättas igång.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 1999-09-02 i mål nr

M 311-99, se bilaga A

KLAGANDE

1. Perstorp Laminatproduktion Aktiebolag

2. Perstorp Speciality Chemicals Aktiebolag

3. Perstorp Chemitec Aktiebolag

4. Arca Systems Aktiebolag

Ombud för 1-4

Advokaten SÅWS

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till nuvarande och utökad produktion av kemikalier och plastprodukter i Perstorps kommun, Skåne län

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Miljööverdomstolen upphäver villkorspunkten D1 i tillstånd D i den överklagade domen och skjuter upp avgörandet av vilka villkor som skall gälla för bullret från verksamheten.

Miljööverdomstolen förordnar att följande provisoriska föreskrifter skall gälla till dess annat beslutas.

Bullret från verksamheten får inte överskrida följande ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder.

vardagar dagtid (kl 07.00-18.00) 55 dB(A)

kvällstid (kl 18.00-22.00) samt

sön- och helgdagar dagtid 50 dB(A)

nattetid (kl 22.00-07.00) 45 dB(A)

Den momentana ljudnivån nattetid får inte överskrida 60 dB(A) vid bostäder.

Arca Systems Aktiebolag skall genomföra en utredning om buller från verksamheten och förutsättningarna - tekniskt och ekonomiskt - att begränsa bullernivåerna till de värden som föreskrivits för verksamheten i den överklagade domen. Arca Systems Aktiebolag skall senast den 1 juli 2000 till miljödomstolen i Växjö ge in en redovisning av utredningen och förslag till slutliga bullervillkor.

2. Med ändring av miljödomstolens dom såvitt gäller byggnadstid föreskriver Miljööverdomstolen att de med tillstånden avsedda verksamheterna vid de nya eller ombyggda produktionsanläggningarna skall ha satts igång senast den 31 december 2004. I annat fall förfaller tillståndet i aktuell del.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Sökandena i miljödomstolen har uppgett följande. Perstorp Plastic Systems Aktiebolag har namnändrat till Arca Systems Aktiebolag. Perstorp Aktiebolag har bolagiserat sina divisioner. Verksamheten enligt tillstånden A och E bedrivs numera av Perstorp Laminatproduktion Aktiebolag. Verksamheterna enligt tillstånden B och C bedrivs av Perstorp Speciality Chemicals Aktiebolag. Verksamheten enligt tillstånd F bedrivs av Perstorp Chemitec Aktiebolag.

De nu nämnda bolagen (nedan bolagen) har yrkat att Miljööverdomstolen ändrar föreskriften om byggnadstid enligt följande.

De med tillstånden avsedda verksamheterna vid nya eller ombyggda produktionsanläggningar skall ha satts igång senast den 31 december 2004.

Arca Systems Aktiebolag (Arca) har dessutom yrkat att Miljööverdomstolen upphäver villkorspunkten D1 i tillstånd D och skjuter upp avgörandet av vilka villkor som skall gälla för begränsning av buller och att domstolen föreskriver följande provisoriska villkor att gälla till dess annat bestäms.

Bullret från verksamheten får inte överskrida följande ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder.

vardagar dagtid (kl 07.00-18.00) 55 dB(A)

kvällstid (kl 18.00-22.00) samt

sön- och helgdagar dagtid 50 dB(A)

nattetid (kl 22.00-07.00) 45 dB(A)

Den momentana ljudnivån nattetid får inte överskrida 60 dB(A) vid bostäder.

MÅLETS HANDLÄGGNING

Bolagens överklagande har kungjorts i tidningarna Nordvästra Skånes Tidningar och Norra Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län, Plan- och miljönämnden i Perstorps kommun och Naturvårdsverket har yttrat sig i målet.

Miljööverdomstolen har med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken avgjort målet utan huvudförhandling.

UTREDNINGEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Bolagens talan i Miljööverdomstolen

Bolagen har beträffande igångsättningstid anfört i huvudsak följande. Bolagen har inget att invända mot den tidpunkt som miljödomstolen har bestämt för igångsättningstid, nämligen den 31 december 2004. Bolagen har heller inte något att invända mot att utökningar i teknisk produktionskapacitet och verksamhet avseende nya produkter skall ha genomförts senast vid angiven tidpunkt, om därmed avses att verksamheten vid utbyggda och nya produktionsanläggningar skall ha genomförts vid denna tidpunkt. Bolagen ställer sig emellertid frågande till vad som menas med att faktisk produktion skall ha genomförts före utgången av år 2004. Om med detta menas att tillåtna utökningar av produktionen skall ha genomförts då, är föreskriften omöjlig att följa, eftersom den skulle innebära att tillåten produktion måste uppnås samtidigt som de utbyggda anläggningarna tas i drift. Om innebörden är att driften skall ha satts i gång vid utbyggda produktionsanläggningar senast vid den angivna tidpunkten, har bolaget inget emot detta. Föreskriften borde formuleras på ett sätt som närmare anknyter till ordalydelsen av bestämmelsen i 18 § andra stycket miljöskyddslagen.

Beträffande bullervillkoret i tillstånd D har Arca anfört följande. Arca har i ansökan uppgivit att de ansökta produktionerna inte kommer att öka bullernivån i bolagens omgivningarna. Arcas utredning i bullerfrågan godtogs under handläggningen av såväl miljödomstolen som remissmyndigheterna. Några krav på kompletterande underlag framfördes inte under handläggningen och inte heller fördes någon diskussion om behovet av eller förutsättningarna för de villkor som miljödomstolen sedermera föreskrev. De mätningar som Arca gör inom ramen för kontrollprogrammet visar att bolaget i vart fall under nätter inte kan uppfylla de av miljödomstolen föreskrivna bullervärdena. Arca har emellertid numera insett att kunskaperna om buller från verksamheten inte är tillräckliga och bolaget har därför uppdragit åt ett utomstående konsultföretag att göra en närmare utredning av bullersituationen. Utredningen är planerad att genomföras i slutet av år 1999, varefter en rapport kan vara klar under senvintern år 2000. Arca kommer först därefter ha underlag för att bedöma om det är möjligt att nå ned till så låga värden som föreskrivits av miljödomstolen och vilka ytterligare bullerdämpande åtgärder detta i så fall skulle kräva. Det bör vara möjligt att redovisa resultatet av undersökningen jämte förslag till slutligt villkor till miljödomstolen senast den 1 juli 2000.

Remissinstansernas yttranden

Naturvårdsverket och länsstyrelsen har inte något att invända mot bolagens yrkanden.

Plan- och miljönämnden i Perstorps kommun anför att några klagomål på störande buller från verksamheterna inte erhållits under hösten 1999 och nämnden har inte någon erinran mot bolagens yrkanden.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

I praxis anses bestämmelsen om igångsättningstid i 18 § andra stycket miljöskyddslagen främst ta sikte på tillstånd som innefattar nyanläggning eller sådana ändringar av befintliga anläggningar som kräver byggnadsåtgärder. Det är därvid tidpunkten för påbörjandet av den miljöfarliga verksamheten som skall regleras i villkoret om igångsättningstid (se Ulf Bjällås och Thomas Rahmn, Miljöskyddslagen, 2 uppl. 1996, s. 106f).

Vad bolagen yrkat stämmer med den praxis som gäller. Ingen av remissmyndigheterna har heller haft något att erinra mot bolagens yrkande. Detta bör därför bifallas.

När det gäller buller visar utredningen enligt Miljööverdomstolen att slutliga villkor inte bör bestämmas nu utan att detta avgörande bör skjutas upp under en prövotid under vilken Arca skall utreda förutsättningarna - tekniskt och ekonomiskt - att vidta åtgärder så att de av miljödomstolen föreskrivna bullernivåerna kan innehållas. Arcas yrkande bör därför bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2000-05-03

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Rolf Lundmark, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Mats Dahl, referent, och hovrättsassessorn Anders Lillienau. Enhälligt.