MÖD 2000:40

Landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen-----Vid tolkningen av undantag från tillståndsplikten inom områden med landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen för byggnader som behövs bl.a. för skogsbruket kan ledning hämtas ur miljöbalkens förarbetesuttalanden om strandskyddsreglerna. Av detta följer att byggnaden måste vara omedelbart avsedd och behövlig för skogsbruket samt att det är nödvändigt att den ligger inom det skyddade området. Miljööverdomstolen fann att den aktuella byggnaden inte var att betrakta som en sjöbod, båthus eller liknande och därför var undantagen från tillståndsplikt enligt förordnandet om skydd för landskapsbilden.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 1999-10-29 i mål M 549-99, se bilaga

KLAGANDE

GH

Ombud

Advokaten AL

MOTPART

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 KALMAR

SAKEN

Föreläggande enligt 26 kap.miljöbalken

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av miljödomstolens dom undanröjer Miljööverdomstolen Länsstyrelsens i Kalmar län beslut den 24 juni 1999, nr 231-6871-99, såvitt gäller föreläggande för GH att vid vite av 100 000 kr dels omedelbart avbryta pågående byggnadsarbeten ovanför den befintliga sjöboden på nordvästra delen av Norra Malmö (fastigheten X 1:3), dels inte återuppta byggnadsarbetena innan erforderligt tillstånd enligt miljöbalken föreligger.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

GH har yrkat att Miljööverdomstolen med ändring av miljödomstolens dom undanröjer Länsstyrelsens i Kalmar län beslut den 24 juni 1999 om vite rörande byggnadsarbeten ovanför den befintliga sjöboden på nordvästra delen av Norra Malmö.

Länsstyrelsen har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har, efter att ha hållit syn på fastigheten Malmö 1:3 i Västerviks kommun, avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

GH har till stöd för sin talan åberopat i allt väsentligt samma omständigheter som han åberopade vid miljödomstolen samt tillagt bl.a. följande. Byggnaden skall tjäna dels till förvaring och garage för den utrustning som krävs för det skogsbruk som kommer att vara aktuellt under överskådlig tid, dels till omklädningsrum och rastkoja för skogspersonal. I båthuset kan inte vare sig fordon garageras eller omklädningsrum och motorsågsrum anordnas. Vidare kräver elverket utrymme i byggnaden.

Länsstyrelsen har till stöd för sitt bestridande åberopat i allt väsentligt samma omständigheter som vid miljödomstolen samt tillagt att en byggnad i sådant läge som den i målet aktuella inte är undantagen från prövning ur landskapsbildssynpunkt även om den skulle vara avsedd för skogsbrukets behov.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Av länsstyrelsens förordnande till skydd för landskapsbilden framgår att från tillståndsplikt undantas byggnad som behövs för försvaret, jordbruket, fisket, skogsskötseln eller den allmänna samfärdseln såvida byggnaden inte tillgodoser bostadsändamål eller avser sjöbod, båthus eller liknande.

Som miljödomstolen noterat råder enligt 7 kap.16 och 17 §§miljöbalken i huvudsak motsvarande förbud och undantag för strandskyddsområde, varför ledning bör kunna sökas i förarbetena till dessa bestämmelser vid tillämpningen av länsstyrelsens förordnande.

Miljööverdomstolen skall sålunda pröva om byggnaden, som GH hävdar och länsstyrelsen bestrider, är omedelbart avsedd och behövlig för skogsbruket. Som ett led i bedömningen får det härvid anses ingå att pröva om byggnaden behöver ligga inom det område som omfattas av skyddet för landskapsbilden, d.v.s. 0 - 300 meter från stranden.

GH har uppgett att det omedelbara syftet med byggnaden är att bereda utrymme för dels omklädning och rast för skogsarbetare, dels en traktor och verktyg, dels ett elverk. Byggnadens utformning och placering motsäger i och för sig inte dessa uppgifter. Syftet med byggnaden torde heller inte utan betydande svårigheter kunna tillgodoses genom att utnyttja befintliga utrymmen i sjöboden, som visserligen tillåtits för att tillgodose skogsbrukets behov. Det kombinerade ändamålet med byggnaden kan vidare anses motivera en placering i någorlunda närhet av sjöboden, där personal och förnödenheter tas i land. Mot denna bakgrund och då GH med hänsyn till omfattningen av sitt skogsinnehav får anses ha behov av de funktioner som byggnaden skall tillgodose, finner Miljööverdomstolen att den aktuella byggnaden, som inte kan betraktas som en sjöbod, ett båthus eller liknande, är undantagen från tillståndsplikt enligt förordnandet om skydd för landskapsbilden.

På grund av det anförda skall länsstyrelsens beslut såvitt gäller vitesföreläggande i fråga om byggnadsarbeten undanröjas.

Miljööverdomstolens dom får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand, referent, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Eva Wagner och hovrättsassessorn Anders Lillienau. Enhälligt.