MÖD 2000:8

Förvaltningsbesluts överklagbarhet-----Länsstyrelses beslut att återförvisa ett tillsynsärende enligt miljöskyddslagen till förnyad handläggning i kommunens miljönämnd är enligt allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser inte ett överklagbart beslut (trots att länsstyrelsen lämnat fullföljdshänvisning).

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 1999-11-24 i mål nr M 501-99, se bilaga

KLAGANDE

RL

MOTPARTER

1. K-ÅK

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Bromölla kommun

Storgatan 48, 295 00 BROMÖLLA

SAKEN

Tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387); nu fråga om besluts överklagbarhet

MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT

Med upphävande av miljödomstolens dom avvisar Miljööverdomstolen RLs överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärendet för ny handläggning.

______________________

YRKANDE I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

RL har yrkat bifall till sin talan i miljödomstolen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

Av 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att talan mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, endast får föras om beslutet innefattar avgörande av fråga som inverkar på målets utgång. Denna princip är enligt allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser tillämplig även på återförvisningsbeslut som fattas av förvaltningsmyndighet (se bl.a. Håkan Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, upplaga 18:1, s. 189).

Länsstyrelsen, som är en förvaltningsmyndighet, har i det till miljödomstolen överklagade beslutet upphävt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut och visat ärendet åter till nämnden för förnyad handläggning. Länsstyrelsens återförvisningsbeslut innefattar inte ett sådant avgörande som får överklagas. Trots den av länsstyrelsen lämnade fullföljdshänvisningen skulle miljödomstolen därför inte ha tagit upp RLs överklagande till prövning. Miljödomstolens dom skall därför upphävas och RLs överklagande av länsstyrelsens beslut avvisas.

_____________________

Miljööverdomstolens beslut får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Rolf Lundmark, referent, Eva Wagner och Mats Dahl samt kammarrättsassessorn Johan Svensson. Enhälligt.