MÖD 2001:39

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter; nu fråga om uppskjutna frågor-----Villkor om kylning av råvaror upphävdes av Miljööverdomstolen då det inte ansågs ekonomiskt rimligt i förhållande till den begränsade fördelen från störningssynpunkt. Domstolen beaktade även att det ursprungliga tillståndet innehöll en möjlighet för tillsynsmyndigheten att föreskriva ytterligare villkor för att begränsa luktolägenheter från verksamheten.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2000-12-15 i mål nr M 368-99,

se bilaga A

KLAGANDE

Konvex Aktiebolag, 556065-4104, Box 734, 531 17 LIDKÖPING

Ombud

Advokaten SÅWS

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter i Krutmöllan, Kävlinge komun, Skåne län; nu fråga om avgörande av uppskjuten fråga

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen ändrar på så sätt miljödomstolens dom att miljööverdomstolen upphäver villkorspunkten 19 i domslutet

_________________________

YRKANDE M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Konvex AB (bolaget) har yrkat att villkorspunkten 19 i miljödomstolens dom upphävs.

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

UTREDNING I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Bolaget har anfört i huvudsak följande. Enligt en utredning utförd av ÅF-IPK AB blir merkostnaderna betydande om råvaror vars ålder överstiger 20 timmar skall vara kylda till högst 10 oC. Vid tidpunkten för förhandlingen i miljödomstolen gällde att det endast var mycket små mängder råvaror som omfattades av villkoret, men kostnaden för att innehålla villkoret var redan då oskälig. Numera har mängden ökat och därmed kostnaderna. Enligt utredningen uppgår investeringsbehovet vid de enskilda slakterierna till sammanlagt 150 miljoner kronor. Utredningen visar också att luktutsläppen från anläggningen inte blir mindre. Vid bedömningen av skäligheten skall marginalkostnaden användas och inte, som miljödomstolen anfört, ses som en del av de samlade kostnaderna för att slutligt bemästra luktstörningarna vid anläggningen. Som säkerhet mot eventuella luktolägenheter finns också villkorspunkten 13 där tillsynsmyndigheten har rätt meddela ytterligare villkor för att begränsa eventuella luktolägenheter.

Länsstyrelsen i Skåne län har anfört i huvudsak följande. Krav på kylda råvaror från de mindre slakterier där hämtning inte kan ske dagligen är kostsam för respektive anläggning och innebär inga påtagliga förbättringar från miljösynpunkt. Luktolägenheterna har minskat markant sedan en ny mottagningshall togs i drift och en förbränningsanläggning installerades för att rena all utgående process- och ventilationsluft. Åtgärderna har haft avsedd effekt och olägenheterna bedöms för närvarande understiga 1 % av drifttiden.

Det åtgärdsprogram som bolaget redovisat i prövotidsutredningen angående åtgärder på fordon och transportbehållare för att minska olägenheterna under transporten bör genomföras i enlighet med länsstyrelsens tidigare yttrande.

Miljönämnden i Kävlinge kommun har anfört i huvudsak följande. Då kylning av råvarorna inte verkar medföra någon påtaglig förbättring av luktutsläppen kan det i detta skede vara rimligt att avvakta ytterligare en tid med att kräva kylning av råvaran. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att i ett senare skede åter ta upp frågan till behandling. Nämndens principiella inställning är dock oförändrad att alla åtgärder som kan medföra mindre omgivningsstörningar är viktiga att vidta. Åtgärder på den interna reningsanläggningen och kortare uppehållstid i anläggningen är sannolikt viktigare för begränsning av luktstörningar än det nu aktuella villkoret.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Såväl Länsstyrelsen som miljönämnden i Kävlinge kommun har anfört att kostnaderna för de åtgärder som behövs för att följa villkorspunkten 19 inte är rimliga i förhållande till den begränsade fördelen från störningssynpunkt. Miljööverdomstolen delar denna uppfattning. Miljööverdomstolen vill härvid anmärka att villkorspunkten 13 i Koncessionsnämndens för miljöskydd beslut den 23 december 1998 ger tillsynsmyndigheten möjlighet att föreskriva de ytterligare villkor som kan behövas för att begränsa luktolägenheter. Denna möjlighet, som även bolaget självt pekat på, kan användas vid eventuella luktolägenheter i nu aktuellt avseende. Mot denna bakgrund bör villkorspunkten 19 upphävas i enlighet med bolagets yrkande.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2001-11-28

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand och Roland Halvorsen, referent, miljörådet Rolf Svedberg och hovrättsassessorn Åsa Marklund Andersson. Enhälligt.