MÖD 2001:8

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till vindkraftanläggning----- Lokaliseringen av fyra vindkraftverk i kustnära läge, men öster om E6:an, bedömdes vara förenlig med naturresurslagen då verken skulle uppföras i ett område som kommunen pekat ut som lämpligt. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder fick inte överstiga 40 dB(A). P g a brister i ansökan fann Miljööverdomstolen vidare att bolaget skulle samråda med länsstyrelsen ang kraftverkens närmare placering varvid skulle gälla att de inte fick stå närmare bostadshus än 400 m. De boende skulle även få möjlighet att påverka lokalisering av vägar och kabeldragningar.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 1999-10-28 i mål nr M 317-99, se bilaga A

KLAGANDE

Bohus Energi Aktiebolag, 556542-8769, Vitsippsvägen 4,

450 70 HAMBURGSUND

Ombud

Advokaten PE

MOTPARTER

1. AO

2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 GÖTEBORG

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till vindkraftanläggning på fastigheterna Buar 1:2 och Torseröd 1:3 i Tanums kommun

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

A. Med upphävande av miljödomstolens dom lämnar Miljööverdomstolen Bohus Energi Aktiebolag tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att på fastigheterna Buar 1:2 och Torseröd 1:3 i Tanums kommun uppföra och driva de fyra (4) vindkraftverk om vardera 0,75 MW som markerats med nummer 3, 4, 5 och 7 i bilaga B.

B. För den tillståndsgivna verksamheten föreskriver Miljööverdomstolen följande slutliga villkor:

1. Om inte annat framgår av denna dom skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Bohus Energi Aktiebolag angett eller åtagit sig i målet.

2. Vindkraftverken skall förses med hindermarkering enligt Försvarsmaktens anvisningar (bilaga C).

3. Senast 30 dagar före uppförandet skall meddelande skickas till HKV med exakt läge och höjd för utmarkering på flygvapnets kartor (bilaga C).

4. Reklamtext, förutom ägarens och tillverkarens namn, får inte finnas på vindkraftverken.

5. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får, under de tider kraftverken är i drift, på grund av vindkraftanläggningen inte överstiga 40 dB(A).

6. Vägar för vindkraftverkens behov skall anläggas på ett sätt som inte skadar natur- och kulturvärden. Sprängning av berg i dagen får inte förekomma.

7. Innan vägar anläggs och kabeldragningar sker skall en plan redovisas till länsstyrelsen för godkännande. Av planen skall framgå vägsträckningar och materialval samt eventuellt behov av sprängningar och fyllnader. Innan länsstyrelsen fattar beslut om godkännande av planen, skall samråd ske med närboende.

8. Vindkraftspelare och annan utrustning skall avlägsnas när verksamheten upphör.

9. Innan vindkraftverken uppförs skall bolaget samråda med länsstyrelsen angående den närmare placeringen av de enskilda vindkraftverken. Inte något vindkraftverk får placeras närmare än 400 meter från bostadshus.

C. För tillståndet till gruppstationen av vindkraftverk i dess helhet gäller att den avsedda verksamheten skall ha satts igång senast den 31 december 2002. I annat fall förfaller tillståndet enligt 29 § miljöskyddslagen (1969:387).

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Bohus Energi AB (bolaget) har yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva miljödomstolens dom och fastställa Länsstyrelsens i Västra Götalands län (länsstyrelsens) beslut.

AO har bestritt ändring.

Länsstyrelsen har tillstyrkt ändring.

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

BOLAGETS TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Bolaget har åberopat samma omständigheter som vid miljödomstolen och därutöver anfört följande.

Ansökan har bifallits av länsstyrelsen och samtliga remissinstanser har tillstyrkt en etablering på den valda platsen. Vindkraftverken är lokaliserade till ett område som anvisats av Tanums kommun som lämpligt för vindkraft. Lokaliseringen av de vindkraftverk som nu är föremål för prövning är vald utifrån en bedömning av rätt vindförutsättningar, närhet till befintliga vägar samt minsta möjliga påverkan på miljön. När det gäller anläggande av vindkraftverk är det, liksom vid anläggande av t.ex. vattenkraftverk, naturresurserna som styr lokaliseringen. Bolaget har inventerat samtliga platser i det aktuella området och bedömt att förutsättningar för att anlägga vindkraftverk endast finns på den valda platsen. Bolaget har sedan flera år tillbaka ingående diskuterat lokaliseringsfrågan med kommuner och länsstyrelsen. Bolaget har bl.a. varit med att utarbeta den vindkraftpolicy som Tanums kommun antog år 1998. Trots de hänsyn som i kustområdet måste tas till de höga naturvärdena och det rörliga friluftslivets intressen, har bolaget funnit några platser som är lämpliga för vindkraft och som därmed bör få utnyttjas.

De bullermätningar som faktiskt utförts av Micon A/S i det aktuella området är fortfarande tillförlitliga. Bolaget vidhåller att de undersökningar som gjorts visar att bullernivån utomhus vid bostäder i vart fall inte torde överskrida det av Naturvårdsverket rekommenderade gränsvärdet 40 dB(A).

MOTPARTERNAS YTTRANDEN M.M.

AO har anfört bl.a. följande.

Eftersom hon ibland hör ljudet från det enda redan befintliga vindkraftverket, som är beläget cirka 800 meter från hennes fastighet, är hon mycket oroad över det buller som de fyra närmaste vindkraftverken skulle komma att ge upphov till. Vindkraftverken påverkar även landskapsbilden och närmiljön. Det är inte riktigt som bolaget påstår att området besöks av få utomstående.

Länsstyrelsen har anfört följande.

Länsstyrelsen har i ett policydokument för vindkraften i länet år 1996 redovisat att det yttersta kustlandskapet representerar starka motstående intressen till vindkraft. Länsstyrelsen har i stället förordat utbyggnad av vindkraft öster om Europaväg 6 trots att vindenergin är lägre där än i kustlandskapet. Länsstyrelsen har år 2000 utarbetat ett planeringsunderlag med motsvarande innebörd. Vid val av lokalisering i detta ärende har bolaget beaktat vad som framförts i policydokumentet och valt en plats med lägre vindenergi än vad en kustlokalisering ger.

Det finns en osäkerhet när det gäller tillämpade modeller för beräkning av buller. Enligt länsstyrelsens mening är dock avståndet från vindkraftverken till AOs fastighet så långt att det får anses troligt att bolaget kan leva upp till sitt åtagande att begränsa bullret till 40 dB(A). Länsstyrelsen har i sitt beslut formulerat bullervillkoret som ett gränsvärde. Det är således helt avgörande för bolaget att hålla värdet för drift av anläggningen.

Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun har anfört följande.

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker bifall till överklagandet. Nämnden bedömer att etableringen av vindkraftverk inte strider mot rekommendationen rörande K-området som redovisas i kommunens översiktsplan. Vidare görs bedömningen att intrånget i området inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden i sin helhet. Etableringen av vindkraftverk har med hänsyn till den antagna vindkraftpolicyn inte bedömts som olämplig. Enligt vad nämnden erfarit har bolaget valt lokaliseringen bl.a. utifrån jämförelser med andra lämpliga områden som finns med i underlaget till policyn. I övrigt har vindenergiinnehåll, tillgänglighet, tillgång till elledningar och markägarkontakter varit avgörande. Nämnden har inget att erinra mot de enskilda vindkraftverkens lokalisering inom det valda området. Nämnden anser alltså inte att den valda lokaliseringen strider mot 4 § miljöskyddslagen. Att miljödomstolen som skäl för att ändra länsstyrelsens beslut anför att det inte visats annat än att ljudnivån vid AOs fastighet skulle kunna uppgå till ungefär 40 dB(A) och eventuellt överstiga detta värde, framstår som märkligt. Om den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder på grund av vindkraftanläggningen överstiger 40 dB(A), kan länsstyrelsen besluta om nödvändiga skyddsåtgärder eller begränsningar. Lämpliga åtgärder som kan vidtas är t.ex. tilläggsisolering av vindkraftverkens maskinrum och driftsstopp vid viss vindriktning eller vindstyrka.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Målet i Miljööverdomstolen gäller de fyra vindkraftverk på fastigheterna Buar 1:2 och Torseröd 1:3 i Tanums kommun som miljödomstolen efter överklagande av AO inte funnit tillåtliga. Miljööverdomstolen har alltså inte att pröva tillåtligheten och villkoren för de övriga tre vindkraftverk som bolaget fått tillstånd till enligt länsstyrelsens i den delen lagakraftvunna beslut. Domstolen har inte heller att pröva det vindkraftverk som länsstyrelsen funnit otillåtet.

Av 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att målet skall prövas i sak enligt miljöskyddslagens (1969:387) bestämmelser medan miljöbalkens regler styr förfarandet.

Enligt 4 § miljöskyddslagen skall för miljöfarlig verksamhet väljas sådan plats att ändamålet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Och enligt 4 a § andra stycket miljöskyddslagen skall vid prövningen lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurslagen) tillämpas. Vidare skall enligt 5 § första stycket miljöskyddslagen den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet vidta de skyddsåtgärder, tåla den begränsning av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa olägenhet. Kan miljöfarlig verksamhet befaras föranleda olägenhet av väsentlig betydelse, även om försiktighetsmått som avses i 5 § iakttas, får verksamheten enligt 6 § första stycket miljöskyddslagen utövas endast om särskilda skäl föreligger.

Det område där vindkraftverken föreslås bli placerade omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser i 3 kap. naturresurslagen. Enligt 3 kap. 1 § första stycket denna lag är området, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får därför komma till stånd i området endast om hinder inte möter enligt 2 § samma kapitel och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Enligt 2 § skall inom kustområdet och skärgården i Bohuslän turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Det område som bolaget valt för vindkraftverken är beläget strax öster om Europaväg 6, cirka 4 kilometer från den omedelbara kusten och skärgården i Bohuslän. Bolaget har i ansökan beskrivit området som en bergsplatå omgiven av skog. Av utredningen framgår att området för närvarande besöks av allmänheten i begränsad utsträckning och någon förändring härvidlag kan enligt vad som framkommit i målet inte förutses.

Enligt länsstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun är den valda platsen lämplig för lokalisering av vindkraftverken. Länsstyrelsen har i ett policydokument år 1996 uttalat att bestämmelserna i naturresurslagen medför att vindkraftverk endast i undantagsfall kan etableras i havsnära lägen inom den obrutna kusten. Enligt vad som anges i dokumentet kan dock vindkraftverk ofta vara förenliga med angivna bestämmelser i större delen av övriga norra Bohuslän, men detta bör i första hand avgöras genom kommunal planering. Tanums kommun har i sin vindkraftpolicy år 1998 ansett att vindkraftverk som regel inte bör lokaliseras i den yttre kustzonen. I vindkraftpolicyn utpekas det i målet aktuella området som ett av femton områden som är lämpliga för vindkraft i kommunen.

De planerade vindkraftverken inkräktar inte nämnvärt på det rörliga friluftslivet. De kan inte heller anses påtagligt skada det aktuella områdets natur- eller kulturvärden. Vid sådana förhållanden möter inte något hinder enligt naturresurslagen att etablera vindkraftverken på den föreslagna platsen.

I Miljööverdomstolen har bolaget i frågan om alternativa lokaliseringar hänvisat till de utredningar som legat till grund för länsstyrelsens och kommunens ovan nämnda dokument om etablering av vindkraft.

Vid prövningen av lokaliseringen skall beaktas att de störningar som de aktuella vindkraftverken kan medföra framför allt är buller och en förfulning av landskapsbilden. Det valda området är förhållandevis avskilt från bebyggelse samtidigt som det ligger nära befintliga vägar. Annat har inte framkommit än att kraftverkens störande inverkan på landskapsbilden är begränsad. Avgörande vid lokaliseringsprövningen enligt 4 § miljöskyddslagen är därför graden av bullerstörningar för de närboende och då i första hand för AO.

Som miljödomstolen funnit visar utredningen i målet att ljudnivån vid AOs fastighet skulle kunna uppgå till ungefär 40 dB(A). Denna bullerstörning innebär inte en sådan olägenhet av väsentlig betydelse som avses i 6 § miljöskyddslagen. Som länsstyrelsen och kommunen framhållit är det också viktigt att ha i åtanke att det bullervillkor som länsstyrelsen föreskrivit innebär att om ljudnivån vid AOs bostad överstiger 40 dB(A), kan länsstyrelsen besluta om nödvändiga skyddsåtgärder eller begränsningar av driften. Med beaktande härav och av vad som framkommit i lokaliseringsutredningen anser Miljööverdomstolen att lokaliseringen av vindkraftverken med lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått kan accepteras vid en prövning enligt 4 § miljöskyddslagen. Miljööverdomstolen finner sålunda att den ansökta verksamheten är tillåtlig även enligt miljöskyddslagen. Tillstånd till verksamheten skall därför meddelas.

De villkor som länsstyrelsen föreskrivit för uppförandet och driften av de övriga tre vindkraftverken bör gälla även för de nu aktuella kraftverken. Det innebär som ovan framgått bl.a. att vindkraftverk inte får vara i drift om den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder överstiger 40 dB(A). Bolaget och tillsynsmyndigheten bör, med anledning av vad som förevarit i målet i denna del, lägga särskild vikt vid bullerfrågorna när kontrollprogrammet för verksamheten upprättas.

Bolagets ansökan har vissa mindre brister. Bolaget borde bättre ha redovisat skälen för de enskilda vindkraftverkens närmare placering inom det utpekade området. Detsamma gäller läget för väg- och kabeldragningar. De angivna bristerna ger anledning till villkorsreglering utöver vad länsstyrelsen föreskrivit. Sålunda skall bolaget innan de nu aktuella vindkraftverken uppförs samråda med tillsynsmyndigheten beträffande de enskilda kraftverkens närmare placering, varvid skall gälla att kraftverken inte får placeras närmare än 400 meter från bostadshus. De närboende bör vidare få möjlighet att påverka lokaliseringen av vägar och kabeldragningar.

Slutligen finner Miljööverdomstolen att tidpunkten för när verksamheten vid anläggningen skall ha satts igång bör flyttas fram till den 31 december 2002.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Mats Dahl, referent, och hovrättsassessorn Anders Lillienau. Enhälligt.