MÖD 2002:31

Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Miljödomstolen hade bifallit bidrag ur bygdeavgiftsmedel för borrning av ny brunn på en fastighet, men minskat beloppets storlek med hänvisning till att den nuvarande fastighetsägaren vid förvärvet av fastigheten borde ha upptäckt att den gamla brunnen var förorenad. Miljööverdomstolen ansåg emellertid att sådant bidrag tillfaller fastigheten som sådan och att bidragets storlek därför normalt sett inte påverkas av att den överlåts till ny ägare.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, slutliga beslut 2000-08-29 i mål nr M 43-00, se bilaga A

KLAGANDE

KJ

SAKEN

Ansökan om bygdeavgiftsmedel

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT

Med ändring av miljödomstolens slutliga beslut tillerkänner Miljööverdomstolen KJ kostnadsbidrag enligt 4-6 §§ förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter med etthundratrettiotusen (130 000) kr, att betalas ur avgiftsmedlen som utgår för Arbråsjöarnas reglering.

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

KJ har yrkat att hon i enlighet med sin ansökan till miljödomstolen tillerkänns bidrag av bygdeavgiftsmedel med 225 000 kr.

KJ har i Miljööverdomstolen anfört i huvudsak följande. Det begärda bidraget om 75 000 kr för den nyborrade brunnen avser utlägg dels för redovisade kostnader för borrning m.m. med 59 909 kr, dels för egna kostnader för resor för att hämta vatten i Bollnäs, fördyring av tvätt och hushållsgöromål samt eget arbete. Rening av vattnet i de två befintliga brunnarna är inte motiverat kostnadsmässigt. Den förändring av dämningsgränsen som skedde år 1976 ledde till ytterligare försämringar av vattenkvaliteten. Ett nytt avtal borde då ha tecknats mellan vattenregleringsföretaget och ägaren till fastigheten X X 4:6 angående fastighetens vattenförsörjning.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

Miljööverdomstolen delar miljödomstolens bedömning att den bristfälliga vattenkvaliteten i den av regleringsföretaget iordningställda brunnen på KJs fastighet X X 4:6 får anses stå i samband med Arbråsjöarnas reglering. Eftersom ersättning för skadan inte tidigare är bestämd har KJ möjlighet att få ersättning ur de bygdeavgiftsmedel som är avsatta för denna vattenverksamhet. Bidrag ur bygdeavgiftsmedel för att minska eller förebygga skada uppkommen genom vattenverksamhet eller som ersättning för sådan skada tillkommer, om inte annat är påkallat av särskilda omständigheter i det enskilda fallet, den skadade fastigheten som sådan. Bidragets storlek påverkas normalt sett därför inte av att fastigheten överlåtits till ny ägare.

Enligt Miljööverdomstolen bör KJ, för försörjning av vatten på fastigheten X X 4:6, tillerkännas ett kostnadsbidrag för att ställa i ordning en ny brunn med skäliga 130 000 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2002-05-28

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Sven Bengtsson samt hovättsråden Henrik Runeson och Liselotte Rågmark, referent. Enhälligt.