MÖD 2002:5

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäkt; nu fråga om rättegångsfel-----Ett bolag ansökte om tillstånd till bergtäkt hos länsstyrelsen. Ett stort antal närboende motsatte sig tillstånd under målets handläggning. Sedan bolaget överklagat länsstyrelsens beslut avgjorde miljödomstolen målet utan att på något sätt kommunicera överklagandet, underrätta om förhandling och syn eller utfärda kungörelse. Miljööverdomstolen fann att den bristande kommuniceringen utgjorde ett så allvarligt förfarandefel att målet återförvisades till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

RÄTTEN

Hovrättsråden Eva Wagner, Henrik Runeson, referent, och Liselotte Rågmark (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd) samt hovrättsassessorn Åsa Marklund Andersson

PROTOKOLLFÖRARE

Åsa Marklund Andersson, även föredragande

PARTER (inte närvarande)

KLAGANDE

1. AJ

2. UC

3. MLL

4. IBH

5. RJ

6. AK

7. EA

8. IS

9. ES

10. ÅJ

11. AB

12. GP

13. JEM och AMM

14. VF och MF

15. JH

16. Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 HALMSTAD

MOTPART

Mobjer Sten Aktiebolag, 556213-9021, Mokrig, 310 50 SLÖINGE

Ombud

Advokaten RL

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till bergtäkt; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-08-16 i mål nr M 116-01

Föredraganden anmäler följande.

Genom den överklagade domen lämnade miljödomstolen Mobjer Sten Aktiebolag (bolaget) tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till bergtäkt på fastigheterna Äskered 3:1 och 1:7 i Halmstads kommun.

Domen har överklagats av AJ m.fl. och av Länsstyrelsen i Hallands län. Klagandena har yrkat att miljödomstolens dom skall upphävas och att länsstyrelsens beslut skall fastställas. De har därvid gjort gällande att de som parter och sakägare borde ha beretts möjlighet att utföra sin talan vid miljödomstolen och att de borde ha kallats till syn och förhandling. De har inte på något sätt underrättats om bolagets överklagande eller om att dom meddelats. Mot denna bakgrund skall domen upphävas och ärendet tas upp på nytt. Länsstyrelsen har anfört att det finns särskilda skäl att pröva överklagandet med hänsyn till att miljödomstolen inte kallade några närboende till förhandling och syn trots att dessa under lång tid framfört klagomål och krav på att täktverksamheten skall upphöra och avvecklas. Bolaget har bestritt ändring och motsatt sig att prövningstillstånd meddelas.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2002-01- 18)

Domskäl

Skäl

Av handlingarna i miljödomstolens akt framgår att bolagets överklagandet inte kommunicerats med någon av de enskilda personer som yttrat sig vid målets handläggning hos länsstyrelsen. Inte heller har dessa erhållit kallelse eller på något annat sätt underrättats om den förhandling och syn som hölls den 4 juli 2001. Några kungörelser har heller inte utfärdats i samband med målets hantering vid miljödomstolen.

Målet rör tillstånd till miljöfarlig verksamhet vars utövande kan medföra risk för närboende att utsättas för störningar. Flertalet av de närboende som yttrade sig vid länsstyrelsens handläggning av ärendet motsatte sig också att tillstånd meddelades under hänvisning till olika former av störningar. Det måste därför anses klart att det bland de som yttrat sig till länsstyrelsen fanns personer som vid en bedömning skulle kunna visa sig inta motpartsställning i miljödomstolen. Det kan inte uteslutas att detta skulle kunna gälla även andra personer. I enlighet med gällande principer om kommunikationsskyldighet har det ålegat miljödomstolen att bereda dessa tillfälle att yttra sig över bolagets överklagande. Detta gäller särskilt som avgörandet gick de enskilda emot.

Den brist i miljödomstolens handläggning som består i underlåten kommunicering utgör ett allvarligt förfarandefel. Domen skall därför upphävas och målet visas åter till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Slut

1. Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Med upphävande av miljödomstolens dom återförvisar Miljööverdomstolen målet till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Åsa Marklund Andersson

Protokollet uppvisat/