MÖD 2002:6

Ansökan enligt 24 kap. 8 § miljöbalken om ändring av villkor i tillståndsbeslut-----Miljödomstolen meddelade nya och för verksamhetsutövaren lindrigare bullervillkor för motorkörningar utomhus för att möjliggöra en ökning av underhållsverksamheten vid bolagets anläggningar. Efter överklagande från en granne, upphävde Miljööverdomstolen domen. Domstolen fann att det redan av remissinstansernas tveksamma inställning framgick att det inte var uppenbart att det befintliga villkoret var obehövligt eller strängare än nödvändigt. Inte heller kunde den ändrade inriktningen på verksamheten anses vara en sådan oförutsedd omständighet som kunde motivera en lindring av villkoren.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2000-12-08 i mål nr M 619-99, se bilaga A

KLAGANDE

BT

MOTPART

SAAB Aktiebolag, 581 88 LINKÖPING

Ombud

Chefsjuristen PE

SAKEN

Ansökan enligt 24 kap. 8 § miljöbalken om ändring av villkor i tillståndsbeslut gällande SAAB AB:s verksamhet i Linköping

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med upphävande av miljödomstolens deldom avslår Miljööverdomstolen SAAB AB:s ansökan.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

BT har yrkat att SAAB AB:s ansökan om ändring av villkor skall avslås.

SAAB AB har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

BT har till stöd för sitt överklagande hänvisat till vad han anfört i miljödomstolen samt tillagt bl.a. följande.

Den nu pågående flygverksamheten är mycket störande för honom och han upplever bullret vara mer 45 dB(A) redan i dag. Det kommer att bli än mer störande med motorkörningar nattetid. Ett utökat buller från motorkörningar vid tider som miljödomstolen angett i sin deldom, nattetider och söndagar, kommer att påverka honom och andra närboende negativt i deras välbefinnande från medicinsk synpunkt.

SAAB:s ansökan till miljödomstolen avser i huvudsak Skyways behov av motorkörningar efter underhåll av både egna och andra flygbolags plan. Miljödomstolens deldom ger rätt till högre buller ifrån en verksamhet som är att anse som ny och som måste prövas i sin helhet av miljödomstolen.

SAAB AB har anfört i huvudsak följande.

Bolagets ansökan och miljödomstolens deldom gäller de motorkörningar som Skyways AB och Saab Aircraft AB avser att genomföra i samband med underhåll och reparation av flygplan. Motorkörningar kommer att äga rum på en för ändamålet särskilt iordningställd motorkörningsplats som tidigare använts när Saab provade ut sina nybyggda flygplan. Det buller som uppstår vid motorkörningarna har tidigare reglerats i koncessionsnämndens beslut nr 154/94.

Bullrande verksamhet från området har minskat väsentligt under 1990-talet, främst beroende på att motorkörningarna minskat såväl i tid som till antal till följd av att utveckling och produktion av civila flygplan upphört. Den begärda ändringen är av avgörande betydelse för att Skyways och Saab Aircraft skall kunna upprätthålla sin verksamhet.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

SAAB har ansökt om lindring enligt 24 kap. 8 § miljöbalken av ett villkor för det tillståndsbeslut som gäller för SAAB:s anläggning i Linköping. Enligt nämnda lagrum får tillståndsmyndigheten, efter ansökan av tillståndshavaren, upphäva eller ändra andra bestämmelser och villkor i en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut än som avser storleken av ersättningens belopp. Villkoret får dock upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet meddelades.

Utredningen i miljödomstolen visar att remissmyndigheterna förhåller sig tveksamma till åtgärder som kan medföra att bullersituationen för de omkringboende försämras. Länsstyrelsen bedömde, efter att ha tagit del av SAAB:s ansökan, att de åtgärder som SAAB ansökt om kunde antas medföra en betydande miljöpåverkan och beslutade därför om att ett förfarande med miljökonsekvensbedömning skulle genomföras. Enligt Miljööverdomstolens mening visar redan remissmyndigheternas tveksamhet och länsstyrelsens befogade ställningstagande att det inte är uppenbart att villkoret är obehövligt eller är strängare än nödvändigt och att det därför kan upphävas eller lindras. Det faktum att den ändrade verksamheten skulle medföra att det totala antalet motorprovningar minskar förändrar inte denna bedömning.

SAAB har angett att tillverkningen av flygplanen Saab 340 och Saab 2000 avvecklats och att verksamheten med underhåll av flygplan successivt kommer att utökas och för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt krävs möjlighet att bedriva motorkörningar på andra tider än de som omfattas av tillståndet.

De förändringar av verksamheten som SAAB angett är att betrakta som sådana ändringar av produktionen som ofta förekommer och som varje verksamhetsutövare därför har att räkna med. Förändringar av detta slag är inte att anse som oförutsedda omständigheter, vilka leder till att ett villkorsvärde inte kan hållas. Detta står i överensstämmelse med koncessionsnämndens praxis vid tillämpning av 27 § miljöskyddslagen (1969:387), vilken bestämmelse motsvarade 24 kap. 8 § miljöbalken.

Miljööverdomstolen finner således att de förutsättningar som enligt 24 kap. 8 § miljöbalken krävs för att ett villkor skall kunna upphävas eller lindras inte föreligger. Bolagets ansökan skall därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2002-02-15

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand, referent, och Mats Dahl, miljörådet Rolf Svedberg samt t.f. hovrättsassessorn Inge Karlström. Enhälligt.